پاريس‌مطمئن‌از‌خريد‌نيمار‌و‌سانچس

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

هرچه ميگذرد پاريسنژرمن از خريد نيمار از بارسلونا و الكسيس سانچس از آرسنال طي چنــد روز آينــده مطمئنتر ميشــود؛ دو خريد كــه ميتواند بهعنــوان گرانترين دوبلخريد تاريخ فوتبال به ثبت برسند. ناصر الخليفي، رييس قطري باشگاه پاريسنژرمن در تالش است تا ركورد 222 ميليون يورويي را براي عقد قرارداد با نيمار به ثبت برساند در حالي كه آنترو انريكه، مدير ورزشي باشگاه هم روي خريد ســانچس از آرسنال تمركز كرده است. انريكه تمام عصر جمعهاش را با مهاجم شيليايي آرسنال و مديربرنامههاي او فرناندو فليســويچ در هتل مجلل رويــال مونكئوي پاريس سپري كرد و شــنيدهها حاكي از آن اســت كه اين دو نفر ظاهرا در آســتانه عقد قرارداد با يكديگر هستند.

پاريسنژرمن بايد آرســنال را متقاعد به فــروش بازيكني كند كه تنهــا 12 ماه به پايان قرارداد فعلياش با باشــگاه لندني باقي مانده است. رقم مورد نظر باشگاه براي فروش ســانچس 45 ميليون يورو اســت كه انتظار ميرود طــرف فرانســوي آن را قبول كند و رابطه خوب الخليفي با آرســن ونگر – كسي كه چندين سال ســرمربي فرانسوي آرسنال را بهعنوان كارشــناس در شبكههاي الجزيره و بين اسپرتس اســتخدام كرده بود – مزيد بر علت ميشــود تا همــكاري طرفين براي انتقال ســانچس به پارك دو پرنس تســهيل شــود. با اين حال اين احتمال هم وجود دارد كه آرسنال پيشنهاد اوليه پاريسنژرمن را با هدف نگه داشتن بازيكنش در ورزشگاه امارات تا پايان فصل آينده، رد كند. هرچند سانچس تأكيد كرده است كه فصل آينده ميخواهد در ليگ قهرمانان اروپا بازي كند و به همين دليل انتقالش به پاريس محتمل است و بعيد نيست كه PSG پيشــنهادش را به 50 ميليون يورو افزايش دهد.

در هميــن حال نايب قهرمان فصل قبل لوشامپيونا در تالش است مقدمات ورود نيمار را فراهم كند. مهاجم برزيلي بارســلونا با اين تيم قراردادي دارد كه غرامت فســخ آن 222 ميليون يورو است و بارسلونا هم نميتواند مانع رفتن نيمار به باشگاهي شود كه حاضر باشد اين رقم را بپردازد.

در ضمن حقوق ســاالنه اين بازيكن 25 ساله در پاريســنژرمن با احتساب پاداشها ميتواند به 40 ميليون يورو در ســال افزايش پيدا كند. حتي اگر PSG كامال طبق قوانين بــازي جوانمردانه مالي عمل كند و حتي اگر تأثير اقتصادي جذب نيمار بزرگ باشــد، اين باشگاه بايد مراقب شيوه عقد قرارداد باشد. با اين حال منابع نزديك به باشــگاه روز جمعه به نشــريه گاردين انگليس گفتهاند كه نيمار خودش هم به ترك بارســلونا و پيوســتن به پاری سن ژرمن راغب است. نشريه فرانسوي پاريزيــن هم روز جمعه گزارش كرد كه نيمار به تعــدادي از همتيميهايش در بارســلونا گفته اســت كه دارد به دوســتان برزيلياش در پاريسنژرمن، تياگو ســيلوا، دني آلوز و ماركينيوس ملحق ميشــود. گفته ميشــود كــه پدر نيمار هم اين هفته به پاريس ســفر ميكند تا مراحل عقد قرارداد پســرش با تيم تحــت هدايت اوناي امري را كامل كند. نيمار تابستان ســال گذشــته هم به عقد قرارداد با پاری ســن ژرمن نزديك بود اما در نهايت تصميم به ماندن در اسپانيا گرفت و قراردادي جديد بست كه او را تا سال 2021 به بارسلونا متعهد كرد. اين بار اما به نظر ميرســد كه او تصميم به رفتن گرفته اســت كه اگر قطعي شود گرانترين نقل و انتقال تاريخ فوتبال به ثبت خواهد رسيد. منبع: گاردین

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.