ماسكرانو:‌شايد‌ به‌آمريكا‌بروم‌

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

خاوير ماســكرانو بــه مراحل پاياني حرفه خود نزديك ميشود و انتقال به ليگ آمريكا ميتواند يكي از گزينههــا براي بازيكن آرژانتيني بارسلونا باشد.

قرارداد ماســكرانو با بارسا در سال 2019 به پايان ميرسد و جام جهاني سال آينده در روسيه شايد آخرين حضور اين بازيكن 33 ساله در عرصــه بينالمللي باشــد كه به همراه بارسلونا چهار قهرماني الليگا و دو قهرماني اروپا را به دست آورده است.

بارســا در حال حاضــر براي شركت در جام قهرمانان بينالمللي در آمريكا به سر ميبرد و ماسكرانو در مصاحبه با ESPN گفت: «ليگ حرفــهاي آمريــكا ميتواند يكي از گزينهها باشــد چون اينجا فوتبال پيشرفت زيادي كرده و جاي خوبي براي زندگي است. صراحتا ميگويم يكي از گزينهها است اما گزينههاي ديگر هم هست.»

رئــال مادريــد در فصلي كه گذشت قهرماني ليگ را از بارسلونا گرفت و از عنــوان قهرمانياش در اروپا دفاع كرد حاال بارسا ميخواهد با ارنستو والورده برگردد و ماسكرانو ميگويد نگرش تيم با مربي ســابق اتلتيك بيلبائو زياد تغيير نميكند: «استايل تيم با ارنستو همان قبلي خواهد بود. بارسلونا از جهت روش فوتبال به ثبات رســيده. مهم است كه پيشگام باشيم و فوتبال هجومي بازي كنيم. بعد از آن، هر مربي كه ميآيــد روش خاص خود را دارد و ميتواند با سيستم مورد نظر او در تيم پياده شود. مربي بايد در مورد اينكه هــر بازيكني با هــر توانايي چطــور ميتوانــد در سيســتم او كارآمد باشد، تصميم بگيرد.»

دیلي میل- در تمرین بارسا، یك هوادار جوان با پیراهن تیم ملي آرژانتین به زمین پرید و مسي را در آغوش گرفت. او از این بابت خیلي خوشحال بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.