سويا از ويتولو اتلتيكومادريد و السپالماس شكايت ميكند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

باشــگاه ســويا قصــد دارد از بازيكن ســابقش ويتولو كه تابســتان امســال به اتلتيكومادريــد پيوســت و از اين تيم هم تا ژانويه به السپالماس قرض داده شــده اســت، شــكايت كند. اتلتيكــو مادريد با پرداخت 37/5 ميليون يورو غرامت فســخ قرارداد ويتولو با سويا او را خريد اما از آنجا كه تا مــاه ژانويه از اضافه كــردن بازيكن جديد به تركيبش محروم اســت (به دليل محروميت يكســاله فيفــا در نتيجه عقد قرارداد با بازيكنان خارجي زير سن قانوني) او را به زردپوشــان جزاير قناري قرض داد و در پنجره نقل و انتقاالت زمســتاني او را از اين تيم پس خواهــد گرفت. اين اتفاق تنها دو روز پس از اعالم خوســه كاسترو، رييس باشــگاه ســويا مبني بر توافق اين باشــگاه با ويتولو براي تمديــد قراردادش صورت گرفت.

ويتولوي 27 ســاله امــا چند روز بعد بــا همراهي رييــس باشــگاه السپالماس به دفتر ســازمان ليگ اســپانيا در مادريد رفت و باشــگاه اتلتيكومادريد هم كمي بعد جزييات اين قرارداد را اعالم كرد. اكنون اما باشگاه ســويا تصميم به شكايت از ويتولو، السپالماس و اتلتيكومادريد گرفته اســت چرا كه مدعي است اين سه طرف بازيكني كه به آندلســيها وعده تمديد قرارداد داده بود را از چنگ آنها درآوردهاند. باشگاه سويا مدعي اســت كه ويتولو مداركي در دست دارد كه نشان ميدهد با ويتولو براي تمديد قرارداد به توافق رسيده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.