پيشنهاد سوم و آخر ليورپول براي كيتا

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

باشــگاه ليورپول قصد دارد ســومين پيشــنهادش براي خريد نابي كيتا، هافبك اليپزيگ را به اين باشگاه آلماني ارائه كند. به گزارش ESPN پيشنهاد جديد قرمزهاي بندر مرسيسايد كه ظاهرا آخرين پيشنهاد آنها براي خريد هافبك 22 ســاله گينهاي نايب قهرمان فصل گذشــته بوندسليگا هم خواهد بود، 75 ميليون پوند اســت كه 40 ميليون آن به صورت نقد پرداخت ميشود. اليپزيــگ تا پيــش از اين بــر موضع خود مبني بر فروشــي نبودن كيتا تأكيد داشت اما يورگن كلــوپ همچنان براي خريد اين بازيكن پافشاري ميكند و ليورپوليها تصور ميكنند كه با پيشنهاد جديدشان سرانجام خواهند توانست باشــگاه آلمانی را متقاعد كنند. در همين حال منابع خبري در آلمان اعالم كردهاند كه پيشــنهاد جديد ليورپول براي اليپزيگ وسوســهانگيز بوده اســت. اين در حالي اســت كه كيتا در قراردادش بــا اليپزيگ بندي دارد كه بــه اين بازيكن اجازه ميدهد تابستان سال آينده در صورت دريافت پيشــنهاد 48 ميليون پوندي برود. بنابراين تصور ميشود كه پيشنهاد ليورپول براي متقاعد كــردن اليپزيگ جهت فروش بازيكني كه به احتمال فراوان تابستان سال آينده او را از دست خواهد داد، كافي باشد. ليورپــول پيش از اين دو پيشــنهاد 57/3 ميليون و 66 ميليون پوند براي خريد كيتا ارائه كرده بود كه اليپزيگ آن را رد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.