امباپه به رئال ميرود؟

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

سران رئال مادريد بر اين باور هستند كه ميتواننــد كيليان امباپــه را با قيمت 130 ميليون يورو بــه خدمت بگيرند. در اين صــورت، او گرانتريــن بازيكن تاريخ خواهد شد.

مديران رئال در يك ماه گذشته روي قرارداد پيشــنهادي به موناكو و امباپه كار كردهاند و به نظر ميرسد كه توافق با موناكو و خود اين بازيكن حاصل شــده است. آنها انتظار دارند كه در دو هفته آينده، قرارداد اين بازيكن امضا شود، بهويژه كه رئال 100 ميليون يورو از فروش آلوارو موراتا و دانيلو به دست ميآورد.

فلورنتينو پرس، رييــس رئال مادريد تحت فشار است كه يك بازيكن كهكشاني بــه تيم اضافه كند اما رئــال پيش از آنكه بخواهد مبلــغ هنگفتي صرف خريد امباپه كند بايد بازيكناني را ميفروخت تا هزينه خريد اين بازيكن 81ساله فراهم شود. اين گزينه براي موناكو هــم وجود دارد كه در ازاي بخشي از قرارداد امباپه، كريم بنزما را از رئال به خدمت بگيرد.

موناكو البته در حرف با فروش امباپه مخالفت كرده اســت، هرچنــد كه تمايل امباپه براي پيوستن به رئال و مبلغ بااليي كــه از اين انتقال نصيب موناكو ميشــود، نظــر آنها را عوض كرده اســت. از ســوي ديگر، موناكو اعالم كرده كه از باشگاههايي بزرگ بــه دليل تماسهــاي غيرقانوني با امباپه به فيفا شــكايت خواهد كرد. گفته ميشود منظور آنها منچسترسيتي و پاري سنژرمن است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.