ناراحتم كه حرفه ام دارد تمام می شود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

يوســين بولت فوقستاره دوي سرعت در ليگ الماس موناكو بهترين عملكرد فصل خود را بر جاي گذاشت و با زمان 9/95 ثانيه قهرمان صد متر شــد. او در دومين حضورش در اروپا در آخرين فصل رقابت در مسابقات بينالمللي با ســه صدم ثانيه اختالف نسبت به ايزيا يانگ آمريكايــي قهرمان شــد. آكاني ســيمبينه از آفريقاي جنوبي با زمــان 10/02 ثانيه در رده ســوم قرار گرفت. بولت، برنده 8 مدال طالي المپيك و 11 قهرماني جهان، بعد از مسابقات قهرمانــي جهان كه مردادمــاه در لندن برگزار ميشود، به دوران پرافتخار ورزشي خود پايان ميدهــد اما در حال حاضر مثــل تمام دوران حرفهاي خود سرگرم كننده و جذاب است براي همين بود كه در ورزشــگاه لويي دوم 17 هزار نفر به تماشــاي اين مسابقه آمده بودند و جاي ســوزن انداختن نبود. بولت بعد از اينكه براي پنجاه و ســومين بار 100 متر را زير 10 ثانيه دويد، گفت: «خوب بود، من در مســير صحيح حركت ميكنــم هر چند هنــوز خيلي كارها ميتوانم بكنم. زير 10 ثانيه هميشه خوب است. هميشه احساسات با هم آميخته است، به خاطر موفقيتهاي دوران حرفهاي خودم خوشــحالم اما ناراحتم از اينكه دارد تمام ميشود.»

به بولت هيجــان زده اجازه دور افتخار را ندادند چون دوي ســه هزار متر با مانع مردان بالفاصله در اين پيست برگزار شد كه در نهايت به قهرماني اوان جاگر آمريكايي منجر شد.

درست اســت كه ركورد بولت با آنچه در ســال 2009 در برلين به دســت آمد و هنوز بي رقيــب بوده يعني 9/58 ثانيه فاصله زيادي دارد اما بهترين عملكرد اين فصل او محســوب ميشــود. او در مسابقه قبلي خود در اين فصل در كينگســتون صدمتــر را در 10/03 ثانيه و در اوســتراواي جمهوري چك در 10/06 ثانيه دويده. در حالي كه كريستين كولمن آمريكايي ماه گذشــته ركــورد 9/82 ثانيــه را بر جاي گذاشت. بولت كه 30 مرداد 31 ساله ميشود، شــش بار جايزه بهترين دونده ســال توســط فدراسيون جهاني دو و ميداني )IAAF( را به دست آورده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.