قيمت ماتيچ 50 ميليون پوند است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ژوزه مورینيو براي خرید نمانيا ماتيچ، 35 ميليون پوند به چلسي پيشــنهاد داده اما به او گفتهاند كه قيمــت ماتيــچ 50 ميليون پوند اســت. رومــن آبراموویچ، مالك چلســي آماده فروش این بازیكن به منچســتریونایتد است و ميخواهد حسن نيت خود را به این هافبك نشــان دهد اما او از اینكه روملو لوكاكو بهجاي چلسي به منچســتریونایتد رفته ناراضي است.

یوونتوس هم به دنبال جذب ماتيچ اســت و چلسي در صورت پيوســتن او به یووه، مبلغ كمتري از این باشــگاه درخواست خواهد كرد اما خود این بازیكن ميخواهد به یونایتد بــرود و دوباره زیر نظر مورینيو كار كند.

چلسي معموال بازیكنانش را به رقيبان مســتقيمش در ليگ برتر نميفروشــد اما آبراموویچ ميخواهد بهعنــوان قدرداني از ماتيچ، به او اجازه بدهد كه به هر تيمي كه ميخواهد برود؛ كاري كه او براي پتر چك هم انجام داد.

ماتيچ 82ســاله پنج فصل و نيم را در دو دوره زماني در چلسي گذراند و كمك كــرد این تيم دو بار فاتح ليگ برتر شود. او در تور پيشفصل چلسي در چين و مالزي حضور نداشته و در انگليس به سر ميبرد تا تكليف انتقالش را روشن كند.

ماتيــچ در حالي ميخواهد با مورینيو كار كند كه در سال پایاني حضور این مربي در چلسي، رابطه پرتالطمي با او داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.