پيشنهادهاي زياد براي زاكاردو در لينكدين

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

كريســتين زاكاردو در شــبكه اجتماعي كاريابي لينكديــن درخواســت كار داده و با پيشنهادهاي بســياري هم روبهرو شده است. اين قهرمان جام جهانــي 2006 در لينكدين اعالم كرد كه به دنبال كار ميگردد. اين مدافع راست گفته كه از اين بابت پشيمان نيست.

او در پســتي در لينكدين نوشــته: «من تيمم را پيدا كردم. بزرگترين و قويترين تيم دنيا: شما! با عشق، محبت و حمايتتان، به من شور و شوق فراواني بخشيدهايد. در حال حاضر انجام چنين كاري باعث ســر و صداي فراواني ميشود اما چند ســال بعد، ديگر ورزشكاران هم در لينكدين به دنبال باشگاههايي خواهند گشت كه آنها را بخرند. به همين دليل تصميم گرفتــهام زماني كه تيمي پيــدا كردم، هزينه تحصيل يــك نفر در رشــته مديريت تجارت ورزش را در دانشگاه ‪Ore 24 Sole‬ بپردازم. اگر از شــبكههاي اجتماعي به روش صحيحي استفاده شود، ميتوانند مزاياي بزرگي به همراه داشته باشند. من پيشنهادهاي زيادي دريافت كــردهام و در چند روز آينــده تصميم خود را خواهم گرفــت. دريافتن اينكه افــراد زيادي عاشــقتان هستند و افراد زيادي هستند كه به ارزشهاي من، چــه در داخل و چه در خارج ميدان احترام ميگذارند، بــراي من جادويي بوده اســت. اين همان جادويي اســت كه در هنگام باال بردن جام جهاني روي سرم حسش كردم. از ته دل از همه ممنونم.»

زاكاردو در دوران قهرمانــي در جــام جهاني، عضو پالرمو بود. او سپس به تيمهايي مانند ولفســبورگ، پارما و ميالن پيوســت و پس از حضــوري كمرنگ در تيــم ويچنتزا، اكنون بدون تيم اســت. اين بازيكن 35 سال دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.