پول خارجيها را ميدهند ايرانيها را نه

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

باشگاه استقالل ظاهرا در جریان ضوابط جدید کنفدراسیون فوتبال آسیا نیست و قصد هم ندارد که رویه خود را تغییر بدهد و در راســتاي پرداخت مطالبات از پیش مانده گامي بردارد. در شــرایطی که سیدرضا افتخاري، مدیرعامل باشگاه استقالل این باشــگاه را به همراه تمام بدهيهایش تحویل گرفته اما ظاهرا انگار دستهایي توي کار است تا موضوع احتمال محرومیت باشــگاه استقالل را به مدیران سابق ارتباط دهند. در حالي که این یك بازگشــت به عقب محســوب ميشود و باشگاه استقالل به جاي بهانه تراشي باید گامي در راســتاي پرداخت مطالبات بازیکنان برداشته باشد تا از سوي کنفدراســیون فوتبال آسیا با محرومیت مواجه نشود....

آندرانيــك تيموريــان دربــاره اينكه طي اين زمان با باشــگاه اســتقالل در مراوده بوده و درخواســتهاي مكــرري را از طريــق مدير برنامههايــش ارائه كرده توضيحاتي ميدهد كه بسيار جالب توجه است.

كاپيتــان تيم ملي ايران بــي آنكه بخواهد موضــوع را طور ديگري تصويــر كند از حقايق پرده بر ميدارد: «الزم اســت جهت تنوير افكار عمومي تاكيد كنم كه اين درخواست به سالها پيش برمي گردد و من از مدتها قبل خواستار دريافــت مطالباتم شــده بــودم و اين موضوع تازهاي نيست. باشگاه اســتقالل نيز از مدتها قبــل در جريان درخواســتهاي بحق من قرار داشته است. اكنون نيز بايد بگويم كه در جريان تصميمهاي كنفدراســيون فوتبال آسيا و ديگر مراجع درباره باشگاه اســتقالل نيستم و پاسخ اين سوال را بايد از باشگاه استقالل و فدراسيون فوتبال بپرسيد.»

اينطور كه از حرفهاي تيموريان پيداست به دليل بدقوليهاي باشــگاه اســتقالل مدتي ممنوع الخروج بوده و حتي حســابش مســدود شده است.

آندو كــه تا كنون در اين بــاره حرفي به زبان نياورده بود دســت به افشــاگري ميزند: «خيليها در جريــان اتفاقاتي كــه در زندگي حرفهاي آندو حکم یك هشدار جدي را براي فوتبال ایران بخصوص باشگاههاي بدهکار دارد: «بازیکنان نسبت به باشگاهها یك تعهدي دارند و باشگاهها هم موظفند به تعهدات حرفهای خود نسبت به بازیکنان عمل کنند. بسیاري از بازیکنان ایراني از باشگاهها طلب دارند اما باشگاهها همواره نسبت به پرداخت حقوق آنها کوتاهي ميکنند شــخصي من رخ داده نيســتند اما بر خود واجب ميدانم كــه در اين باره شفافســازي كنم. من به خاطر خودداري باشــگاه اســتقالل از پرداخت مالياتم مدتي ممنوع الخروج بودم كه اين موضوع در زندگي شــخصيام تاثير بسياري داشت و اگر اين ماليات توســط خودم پرداخت نميشد، قطعا نميتوانســتم تيــم ملي كشــورم را در بازيهاي برون مرزي همراهي كنــم اما ماليات حقوقي كه نگرفته بودم را پرداخت كــردم تا بتوانم تيم ملي فوتبال ايران را در بازيهاي خارجي همراهی كنم. حتي به واسطه پرداخت نشدن اين ماليات مدتي حســاب شخصي من مسدود شــد كه تا به امروز حتي يك بار هم دربــاره اين موضوع حرفي نزده بودم، چون نميخواســتم باشــگاه استقالل تحت فشار قرار بگيرد.»

آنــدو دربــاره ميــزان طلبي كه از باشــگاه اســتقالل دارد نيز توضيحاتي داده است: «حدود 800 ميليون از طلب من باقي مانده است. در اين مدت بارهــا به صورت كامــال محترمانه از طريق مدير برنامه هايم باشــگاه اســتقالل را در جريان خواستهام قراردادم و به آنها گفتم الاقل طلبي كه مالياتش را هم پرداخت كردهام را به من برگردانند اما آنها هيچ توجهي به درخواســتهاي مكرر من نداشتند.»

تيموريان از رفتارهاي مســووالن باشــگاه اســتقالل به شــدت گله دارد. او حرفهايش را اينطــور پي ميگيــرد: «فوتبال حرفهاي شــده و كســي كه در مســند كار قــرار ميگيرد بايد ديدگاهي كامال حرفهاي داشــته باشــد. در اين زمان مســووالن باشگاه اســتقالل حتي جواب نامههاي كميته انضباطي فدراسيون فوتبال ايران را هم ندادند كه ايــن رفتارها كامال غيرحرفهاي است. الزم اســت به اين موضوع مهم اشاره كنم كه در ماههاي اخير چند فقره نامه از طريق مدير برنامه هايم به كميته انضباطي فدراسيون فوتبال و از طريق كميته انضباطي فدراسيون فوتبال به باشگاه استقالل ارسال شد كه در كمال تعجب و شگفتي، پاسخ هيچ كدام از اين نامهها را ندادهاند. آنها حتي جــواب تلفنهاي ما را هم نميدهند و در كمال ناباوري وقتي مديــر برنامههاي من به صورت حضوري در باشــگاه حاضر شد تا تكليف اين مسائل مشخص شــود، پاسخ قانع كنندهای دريافت نكرد.»

حرفهاي آندو حكم يك هشدار جدي را براي فوتبال ايران بخصوص باشــگاههاي بدهكار دارد: «بازيكنان نســبت به باشگاهها يك تعهدي دارند و باشگاهها هم موظفند به تعهدات حرفهای خود نسبت به بازيكنان عمل كنند. بسياري از بازيكنان ايراني از باشگاهها طلب دارند اما باشگاهها همواره نسبت به پرداخت حقوق آنها كوتاهي ميكنند در حالي كــه مطالبات ضعيفترين بازيكنان خارجي كه وارد فوتبال ايران شــدهاند و هيچ كارايي فني مناســبي هم براي فوتبال ايران نداشــته اند، تا ريال آخر پرداخت شده اســت. در قوانين جديد كنفدراســيون فوتبال آســيا امــا در مقابل اين مسائل برخورد سختگيرانهاي ميشود كه كميته انضباطي فدراســيون فوتبال ايران نيز در جريان قوانين جديد قرار دارد.»

*** مصاحبهاي كه ديديد تيموريان با خبرگزاري فارس انجام داده بــود اما آندو حرفهاي ديگري هــم دارد كــه در گفــت وگويي كوتاه بــا ايران ورزشــي بيان ميكند. آندو تاكيــد دارد كه اصال دنبال محروم كردن باشگاه استقالل نيست و اگر موضوع بينالمللي شــده به دليل تغييراتي است كه در روند رسيدگي به اين موضوعات انجام شده اســت. او به ايران ورزشــي ميگويد: «من دنبال محروم كردن باشــگاه اســتقالل نيستم و اعتقاد دارم كه باشــگاهها بايد حواس شان به مطالبات بازيكنان باشد. ظاهرا روند رسيدگي به بدهيهاي باشگاهها به بازيكنان تغيير كرده است و باشگاهها بايد حواسشــان به اين موضوعات باشد. بخصوص باشــگاهها كه در ليگ قهرمانان آســيا هســتند. اميدوارم كه مشــكلي براي استقالل ايجاد نشود و آنها زودتر به درخواستهاي من پاسخ بدهند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.