25 روز فرصت برای پرداخت طلب آندو و كاوه

استقالليها در جريان شكايت كاوه و آندو بودند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اين روزها بحث شكايت بازيكنان به ای اف ســی و تهديد كنفدراسيون فوتبال آســيا مبني بر اينكه باشگاهها براي صدور پروانه بايد بدهيهاي خود را تســويه كنند، حسابي سر و صدا به راه انداخته است.

نكتــه قابل توجه اينجاســت كه مديران فوتبال ما تازه يادشــان افتاده كه اين شــكايتها جدي گرفته شود اما شــواهد و قرائن نشان ميدهد كه كنفدراســيون فوتبال آســيا از سال گذشــته خواستار رســيدگي به امور بدهي باشگاهها بود.

نامه كنفدراســيون فوتبال آسيا در حالــي ســال گذشــته در اختيار فدراســيون فوتبال قرار گرفته است كه مفاد آن به باشــگاهها ابالغ شــده و نكتــه قابــل توجه اينجاســت كه نمايندگان كنفدراســيون آسيا چند روز پيــش براي بازديــد از وضعيت و امكانات باشــگاههاي ايراني حاضر در ليــگ قهرمانان به محل باشــگاه آنها ســر زده و در ديداري كه در باشگاه اســتقالل داشــتند به نكتهاي اشاره كردنــد كــه مديرعامــل آن غافلگير شده است.

دراين ديدار نماينــدگان آلماني كنفدراسيون فوتبال آسيا از افتخاري در مورد بدهيهاي اين باشگاه سوال كردند كه وي در مــورد بازيكنان نام پروپژيــچ را مطرح كرد كــه پرونده آن به دادگاه عالی ورزش رفته اســت اما بازرســان ای اف ســی در آنجا به افتخاري با ارائه يك نامه اعالم كردند كه كاوه رضايي و آندرانيك تيموريان از اين باشــگاه طلبكار هســتند و در صورتي كه با اين نفرات تسويه حساب نشود، استقالل در خطر محروميت از ليگ قهرمانان آسيا قرار دارد.

اين يك هشــدار جدي از سوي نمايندگان ای اف ســی است و طبق نامه ارائه شده باشگاه استقالل 25 روز فرصت دارد تا بــا تيموريان و رضايي تسويه حساب كند. در غير اين صورت خطــري جدي اين باشــگاه را تهديد خواهــد كرد و آنجاســت كــه ديگر كاري از دست مســووالن اين باشگاه برنخواهد آمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.