نارضايتي استقالليها از زمين تمرين

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بازيكنان تيم اســتقالل از شــرايط تمرينــي در كمــپ زنده يــاد حجازي رضايت ندارنــد و خواهــان تغيير محل تمرين هستند.

تمرينات استقالل به جز مدت زماني كه در ارمنســتان به سر ميبرد، در كمپ اختصاصي خود دنبال ميشد اما بازيكنان اين تيم از شــرايط و امكانات موجود در اين كمپ رضايت نداشته و خواهان تغيير مكان تمرين هستند.

بــا توجه به حضور هواداران در محل تمرين آبي پوشــان و اينكــه اين كمپ امكانات الزم بــراي پذيرايي از اين تعداد هوادار را ندارد در پايان تمرين با توجه به درخواســت هواداران براي گرفتن عكس، هرج و مرج پيش ميآيد.

به جــز اين، نزديكي يك تاالر عقد و عروسي به اين كمپ معموال حاشيههايي را براي تمرين آبي پوشــان ايجاد ميكند و ايــن موضوع نيز باعث ميشــود تا آنها از شــرايط اين محل براي تمرين رضايت نداشته باشند.

اين مشكالت را ميتوان اضافه كرد به نامناسب بودن زمين چمن و باال رفتن تعداد مصدومان تيم استقالل كه به زعم آبيها، حاصل تمرين در زمين چمن اين كمپ ميباشد.

همه اين مشــكالت دست به دست هم داده تا بســياري از بازيكنان استقالل با ابــراز نارضايتي از محل تمرينشــان، خواهان تغيير زمين تمرين باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.