چشميبرايبازيمشكلیندارد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

هافبك آبي پوشــان براي بازي مقابل صنعت نفت مشــكلي نــدارد و ميتواند در آبادان براي استقالل به ميدان برود.

روزبــه چشــمي هافبــك مياني تيم اســتقالل كه بعد از يك سال و اندي دوري از ميدان به شرايط آرماني رسيده و يكي از بازيكنان آماده اين تيم در تمرينات نشــان ميدهد، در تمرين روزهاي گذشته اين تيم به دليل احساس درد از ناحيه كمر شركت نكرد و اين موضوع موجب احساس نگراني نــزد هواداران اين تيم شــد اما اين بازيكن براي ديدار با صنعت نفت آبادان مشــكلي ندارد.

روزبه چشــمي يكي از بازيكناني است كه در غيــاب اميد ابراهيمــي، منصوريان روي او حســاب ويژهاي باز كرده اســت اما در شرايطي كه فرشــيد باقري هم مصدوم اســت و نميتواند در كنــار آبيها تمرين كند، روزبه چشــمي هم طي اين چند روز اخيــر از ناحيه كمر احســاس درد ميكرد و هميــن نكتــه باعث نگرانــي منصوريان شــده بود اما از قرار معلوم مشــكل روزبه جدي نيســت و اين بازيكــن ميتواند در تركيب اســتقالل براي بازي بــا نفت قرار بگيرد.

روزبه چشــمي فصل پيش نتوانســت به دليــل مصدوميت و همچنين محروميت اســتقالل از نقل و انتقــاالت براي اين تيم بازي كند اما چشــمي صبر كرد تا مشكل اســتقالل برطرف شــود و در نهيات بتواند دوباره در كنار استقالليها قرار گيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.