پست جديد براي شجاعيان

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ســرمربي اســتقالل تصميم دارد براي فصل جديد پست هافبك تازه وارد خود را تغييــر بدهد. با حضور جباروف و مجتبي جباري براي خيلي از هواداران اين تيم اين ســوال پيش آمده است كه چطور قرار است منصوريان از چهار هافبك بازيســاز در تركيب تيم خود استفاده كند اما ظاهرا او براي اين موضوع برنامه ويژهاي دارد.

در صورتــي كه جبــاروف و جبــاري به مــرز آمادگــي برســند و بتواننــد در تركيب اســتقالل بازي كنند، منصوريــان از داريوش شــجاعيان در پســت وينگــر چپ و راســت استفاده ميكند.

در واقع منصوريــان براي اينكه از هافبك وســطهاي با كيفيت خود نهايت اســتفاده را بكند تصميم دارد از شجاعيان در پست وينگر راســت و چپ استفاده كند كه به نظر ميرسد اين تغييرات، تركيب اوليه اســتقالل را حسابي پرســتاره ميكند. خيليها بــه دليل ترافيك اســتقالل در خط هافبك به منصوريان انتقاد كردند اما اين مربي معتقد اســت چون اســتقالل در ســه جام بايد حضور داشــته باشــد و احتمال مصدوميت و محروميت بازيكنــان وجود دارد بايد در هر پســت چند بازيكن داشــته باشــد تا براي حضــور در اين جامها به مشــكل نخورد. شايد هم بازي اســتقالل مقابل العين و شكست پرگل اين تيم مقابل تيم اماراتي باعث شــد تا منصوريان تيم خود را اينطور براي فصل هفدهم ببندد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.