شماره كاوه به علی قرباني رسيد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مهاجم اســتقالل براي فصل جديد پيراهن فصــل گذشــته كاوه رضايي را در اين تيم برتن خواهد كرد. ســرمربي اســتقالل باالخــره تصميم خــود را در مورد پيراهن شــماره ۹ استقالل گرفت و قرار شــد علي قرباني براي فصل بعد اين شماره پيراهن را كه شماره بسيار مهمي در استقالل محسوب ميشود برتن كند. عليرضا منصوريان با توجه به درخشــش فوقالعادهاي كه علي قرباني در تمرينات پيش فصل داشــته تصميــم گرفته اين شــماره مهم را براي فصــل جديد به او بدهد. پيراهن شماره ۹ استقالل پيش از اين بر تن آرش برهانــي بود كه بهترين گلزن تاريخ باشــگاه محســوب ميشود و از ايــن نظر شــماره مهمي براي آبيها محسوب ميشود. كاوه رضايي فصل پيش بهترين مهاجم استقالل شد و منصوريان تصميم داشت اين بازيكن را نگه دارد اما بنــدي كه در قرارداد او بود مانع شــد تا اين بازيكن در اســتقالل بماند. پيشنهاد خارجي رضايي او را از استقالل دور كرد تا اســتقالليها به سراغ سجاد شهباززاده و بيت سعيد بروند اما در ميان مهاجمان اســتقالل فعال علي قرباني توانسته خوب كار كند و پيراهن كاوه به او ميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.