فرهاد پيشنهاد نساجي را قبول ميكند؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

نســاجي قائمشهر كه با مديريت و كادر فني اســتقاللي اداره ميشود به دنبال اســتفاده از يك اســتقاللي مشهور ديگر است. نساجي قائمشهر كه با چهرهاي كامال استقاللي خود را بــراي حضور در رقابتهاي ليگ يك آماده ميكند، در صدد اســت تا يكي از پيشكسوتان استقالل را هم به كادر خود اضافه كند.

مالكان اين باشگاه بعد از آن كه علــي اميري يكي از معاونان ســابق اســتقالل را بهعنوان مديرعامل اين باشــگاه انتخــاب كردنــد، از مهدي پاشــازاده بهعنــوان ســرمربي و دو بازيكن ديگر آبيها به اسامي محمد نيك ســيرت و احمد كعبيان پور در نقــش كمك مربي اســتفاده كردند. همچنين فرزاد مجيدي ديگر بازيكن سابق آبيها هم بهعنوان سرپرست در اين تيم مشغول به كار شد.

يكــي از بزرگتريــن چهرههاي استقاللي كه سرخ پوشان نساجي در ليگ يك به كار گرفتند، علي فتحا... زاده مديرعامل سابق باشگاه استقالل بود كه در نقش مشــاور هيات مديره با اين تيم همكارياش را آغاز كرد.

حاال مســووالن در اين باشگاه بيميل نيستند از فرهاد مجيدي هم در نقش مشاور فني استفاده كرده و وزن تيم شان را براي حضور در ليگ يك تا سرحد امكان باال ببرند.

احتمــال اينكه بــاب مذاكرات جديتر از ســوي مســووالن باشگاه نســاجي با فرهاد مجيدي باز شــود زياد است.

بخصوص كــه مجيــدي اصالتا به اســتان مازندران تعلــق دارد و تا حدودي هم ميتوان او را يك چهره بومي براي تيم نســاجي به حســاب آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.