رضا عنايتي: ضعفي در استقالل نميبينم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

گفته ميشــد منصوريــان از رضا عنايتي خواســته بود تــا در كنار او در فصل هفدهم فعاليــت كند اما عنايتي نپذيرفت. البته آقا رضا هميشــه دلش با استقالل اســت و نميتواند در رابطه با اين تيــم اظهارنظر كند. رضا عنايتي درخصوص ارزيابياش از اســتقالل اين فصل، ميگويد: «با تيمي كه بسته شده من هجمهها را دوسويه ميبينم. از يك طرف فشــار و اســترس روي تيم زياد ميشود و درست است كه چند بازيكن با تجربه به تيم اضافه شــدهاند ولي به نظــرم نبايد اظهــارات عجيب و غريب داشته باشــيم چون تيمهاي ديگر هم خوب هســتند. از طرف ديگر هواداران بــازي زيبــا و نتيجــه ميخواهند و ما نميتوانيم بگوييم استقالل 00۱ درصد قهرمان ميشــود. بازي زيبا تماشاگر را راضي ميكند و بــه نظرم نبايد از حاال پيشبينيهاي چشم بســته انجام داد چون معمــوال پيشبينيها درســت از آب درنميآيد.» مهاجم سابق استقالل در پاســخ به اين ســوال كه به نظرش اين تيــم در كدام پســت نقطه ضعف دارد، ميگويد: «در هر پســتي كه نگاه ميكنم تيم كامل است و در حال حاضر نميتوانم نقطهضعفي روي تيم بگذارم. بايــد وارد بازيهــا شــويم و آن وقت تاثيرگذاري بازيكنان را ببينيم و بعد در موردشان اظهارنظر كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.