جلسه پنهانی توفيقي با چهار بازيكن

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

چهار بازيكن با تجربه اســتقالل در دفتــر پندار توفيقي حضور پيدا كردند و با او جلســهاي برگزار كردند. اينطور كه گفته ميشــود عصر روز جمعه جلســه مخفيانهاي بين چهار كاپيتان منصوريان با معاون ورزشي باشگاه استقالل برگزار شــد. مهدي رحمتي، پژمــان منتظري، خســرو حيدري و مجتبي جباري چهار بازيكنــي بودند كــه پيــش از تمرين استقالل به دفتر پندار توفيقي رفتند.

محور اين جلسه بيشتر در خصوص مســائل مالي اســتقالل بود. نكته قابل توجه اين بود كه اســتقالليها بيشــتر تمايل به مخفي نگه داشــتن اين جلسه داشــتند و از اين رو نشســت خود را به دفتر توفيقي انتقال داده بودند.

با توجه بــه اينكه پنــدار توفيقي معاون ورزشي اســتقالل شد اختيارات او در ايــن تيــم بــاال رفت و شــايد به همين دليل هم با چهار بازيكن باســابقه استقالل نشست پنهاني برگزار كرد. البته فصل پيش هم توفيقي تمام كارهاي نقل و انتقاالت استقالل را در دست داشت اما وقتي بندهاي قــرارداد بازيكنان لو رفت مشخص شد كه او چه امتيازهايي براي بازيكنان خاص اســتقالل در نظر گرفته اســت اما با اين وجــود بازهم در فصل جاري دامنه اختيارات او وســيعتر شده اســت و افتخــاري او را بهعنوان معاون ورزشي باشگاه برگزيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.