عبداللهي: طلب آندو و كاوه را پرداخت ميكنيم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

موضوع شــكايت كاوه و آندو از استقالل بدجور سرو صدا به پا كرده است. عبداللهي سرپرست استقالل در اين خصوص ميگويد: «من هم از طريق رسانهها متوجه اين موضوع شــدم. تيموريان و رضايي براي تيم استقالل زحمات زيادي كشيدهاند. باالخره بازيكنان طلب خود را ميخواهند و تا آنجا كه خبر دارم باشگاه استقالل هم بزودي بدهي خود به بازيكنان طلبكار از جمله آندو و كاوه رضايي را ميدهد.»

مدير اســتقالل درباره بازي استقالل مقابل صنعت نفت در آبادان در هفته نخســت ليگ هفدهم هم ميگويد: «بازي سختي مقابل صنعت نفت در هفته نخست ليگ داريم و اصال بهتر است بگويم هميشه اولين بازي در يك ليگ براي همه تيمها ســخت است و با توجه به گرماي هواي آبادان ما كار سختتري هم آنجا داريم. با همه اينها بايد صنعت نفت را در آبادان ببريم تا ليگ را قدرتمندانه شروع كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.