سرما‌دخسوس‌را‌از‌پا‌در‌مي‌آورد

«دروازه بان خوب از پدر و مادر خوب هم بهتر اســت.» اين جمله ماندگار عبدا... ويســي بود درباره فرناندو دخســوس. وقتي او بهترين روزهاي فوتبالياش را دو فصل پيش در اســتقالل خوزســتان ميگذراند و با کمترين گل خورده يكي از عوامل قهرماني تيمش شد. وقتي فصل گذشته گ

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - بهناز میر مطهریان ‪Behnaz Mirmotahharian‬

نامــش را راز ســربه مهــر بگذاريم يا واقعيتي كــه از نظرها پنهان مانده... تفاوتي ندارد. آنچه مهم است و همه ميدانند اينكه دخســوس در گسترش فوالد از مشكلي رنج ميبرد كه خواه ناخواه مانع از اين ميشد كه او با تمام تــوان در بازيهاي تيمش حاضر شود و از دروازه تيمش دفاع كند. دروازهباني كه دو فصل گذشته ســنگربان تيم قهرمان بود و كمترين گل خورده را داشــت، فصل گذشــته در گســترش فوالد به هيچ عنوان نتوانســت تجربه موفق خود در تيم جنوبي را تكرار كند.

نكتــه جالب و قابل تأمــل اين بود كه اوج ناكاميهاي او در گسترش فوالد مربوط ميشد به سردترين روزهاي تبريز و دورهاي كه اين بازيكن بايد در سرماي سخت تبريز از ســنگر تيمش محافظت ميكرد. اين اما تنها يك فرضيه نيست كه سرماي هوا رابطه مســتقيمي روي عملكرد دخســوس داشته است. تالش اين دروازهبان براي بازگشت به يــك تيم جنوبي در مذاكراتــي كه پيش از اين با فوالد خوزســتان داشت و پيغامهايي كه براي بازگشــت به اســتقالل خوزستان براي اين تيم جنوبي ميفرســتاد هم گوياي اين واقعيت بود كه دخسوس از سرماي هوا فراري شــده و خودش هم ميداند كه دليل اصلــي افت عملكرد او در گســترش فوالد، سرماي هواي اين شهر بوده است. به همين خاطر او هم بــي عالقه نبوده كه براي فصل هفدهم به يك تيم جنوبي بازگردد.

دليــل اصلــي غيبــت او در تمرينات آمادهســازي گســترش فوالد هم به همين دليل بوده كــه او عالقهمند بود كه بتواند با فوالديها به توافق برســد. حتي اگر دستور هيــأت مديره ايــن باشــگاه و ممانعت آنها از جــذب بازيكن خارجي هم نبود، شــايد دخســوس به خواســتهاش ميرسيد و االن بهعنوان ســنگربان اين تيم معرفي ميشد. گســترش فوالديها هم اتفاقا خود را براي ايــن جدايي آماده كــرده بودند و خبرهايي درباره تمايل لوكا بوناچيچ به حضور كوروش ملكــي، دروازهبــان دوم اين تيــم به گوش ميرسيد.

هيأت مديره فوالد اما در نهايت با حضور دخســوس بهعنــوان يك بازيكــن خارجي موافقت نكرد تا او باز هــم محكوم به ادامه فوتبالش در گســترش فوالد باشد. او كه دو فصل پيش شــبانه و بعد از حضور در مراسم عروسي يكي از استقالل خوزستانيها، راهي تبريز شــده بود و قــراردادش را با اين تيم بســته بود، اين بار با كمي اكراه به باشــگاه گســترش بازگشــت تا قراردادش را تمديد كند. همه ايــن ترديدها هم دليلي جز تأثير مستقيم و منفي ســرماي هوا روي عملكرد دخسوس ندارد.

شايد دو فصل پيش او هرگز تصورش را هم نميكرد كه سرماي هواي تبريز اين طور برايش دردسرساز شود. دخسوس اما خيلي زودتر از آنچه تصور ميكــرد به اين نتيجه رسيد و اتفاقا همان زمان هم براي بازگشت به استقالل خوزســتان پيغامهايي براي اين تيم فرســتاد. آنها اما وحيد شــيخ ويسي را درون دروازه داشــتند كــه عملكرد راضي كنندهاي داشت. عالوه بر اين وضعيت مالي مساعدي هم نداشــتند كه بتوانند در مبلغ پيشــنهادي با گســترش فوالد وارد رقابت شــوند و پولي بابت رضايتنامه دخســوس بپردازند.

به هرحــال اين دروازهبــان برزيلی كه مدتی از تركيب اصلی گسترش هم دور شده بود بــه دنبال راهكاری بــرای فرار از هوای سرد تبريز است.

با ايــن حال به نظر میرســد يكی از مهمترين ماموريتهای لــوكا بوناچيچ اين اســت كه چــارهاي بــراي هماهنگ كردن استقامت بدن دخسوس و هواي سرد تبريز بينديشد و او را براي بازيهاي سخت خانگي تيمش در زمستان آماده كند، چرا كه بدون شــك اگر لوكا بتواند از عهده اين كار برآيد، ميتواند اميدوار باشد كه بهترين دروازهبان ليگ را در اختيار دارد كه با حضورش نگراني بابت شرايط تيم نخواهد داشت.

اين دروازهبان برزيلی که مدتی از ترکيب اصلی گسترش هم دور شده بود به دنبال راهكاری برای فرار از هوای سرد تبريز است. با اين حال به نظر میرسد يكی از مهمترين ماموريتهای لوکا بوناچيچ اين است که چارهاي براي هماهنگ کردن استقامت بدن دخسوس و هواي سرد تبريز بينديشد و او را براي بازيهاي سخت خانگي تيمش در زمستان آماده کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.