درخشان: برخي نمی خواهند رابطه خوب من و كريمي را ببينند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پس از اينكــه علي كريمي از نفت تهران جدا شد مسووالن باشگاه خيلي زود با حميد درخشان به توافق رسيدند. اتفاقات بعد از اين انتخاب و بازي سوپر جام حرف و حديثهاي بســياري را به همراه داشت.

درخشــان دربــاره پذيرفتــن مسووليت تيم نفت ميگويد: «حضورم در تيم نفت تهران بــه اين صورت بود كه مديران باشــگاه به سراغم آمدند و پس از جلســهاي كوتــاه توافق كرديم و هدايت تيم را پذيرفتم. هيچ مســاله ديگــري نيز وجود نداشــت. نمي دانم اين چه طرز فكري اســت كه من نبايد جــاي علي كريمي به نفــت ميآمدم؟ چرا نبايد اين كار را ميكردم؟ فلســفه مربيگــري همين اســت. در همه جاي دنيــا يك مربي از تيمي ميرود و مربي ديگري هدايت تيمش را قبول ميكند. اين مساله عجيبي نيست. اگر من فردا روزي از نفــت بروم، مربي ديگري جاي من نميآيــد؟ ما در فوتبــال حرفهاي كار ميكنيــم و بايد طــرز فكرمان هم حرفهاي باشد.»

درخشان مدعي است كه حتي در اوليــن روز حضور كريمــي با او تماس تلفني هم داشــته است: «علي كريمي اســطوره فوتبــال ما اســت؛ روزي كه ســرمربي نفت شد شــخصا با او تماس گرفتــم و تلفني برايش آرزوي موفقيت كــردم. حتــي در آن تمــاس برخــي تجربياتي كه ميتوانست به علي كمك كند را به او گفتم و واقعا ميخواســتم كمكــش كنــم. كريمي اما بــه خاطر ســختيهاي كار در نفــت ترجيح داد برود. حتما يادتان هست در روزهايي كه سرمربي پرسپوليس بودم، بارها از علي كريمي درخواســت كردم به تمرينات بيايد. حتي خواستم دستيارم باشد كه او نپذيرفت. رابطه مــن و علي كريمي هميشــه خوب بوده و بــه نظرم برخي دوســت ندارند خوبيهاي اين رابطه را ببينند و حاشيهسازي ميكنند.»

او بــا اطمينان از آينده درخشــان كريمي در مربيگــري صحبت ميكند: «شــك ندارم علي كريمي روزي مربي بزرگي ميشــود. او بايد تجربه بيشتري در مربيگري كســب كند. علي بازيكن بزرگي بــود و در تيمهاي بزرگي بازي كرد و در دوران مربيگري نيز صددرصد موفق خواهد بود. انشاءا... در آيندهاي نزديك او را روي نيمكت يك تيم ليگ برتري ببينيم.»

تعدادي از بازيكنــان نفت پس از اتفاقات ابتداي فصل با آمدن درخشان در تمرينات حاضر نشــدند: «شــرايط كار در نفت تهران واقعا ســخت است؛ بازيكناني كه با علي كريمي به نفت آمده بودند، به هر دليلي رفتهاند و قراردادي هم نداشــتهاند كه بتوانيم به آنها ايراد بگيريم. حاال ما از صفر شــروع كرديم و مشغول بررسي هســتيم تا بازيكنان خوبــي را به خدمت بگيريــم و بتوانيم ليــگ را پرقدرت شــروع كنيم. هدف من از حضــور در نفت تهران، كمك به اين تيم اســت. همه سختيهاي كار را ميدانم و دوســت دارم در اين شرايط كار كنم و انشاءا.... نتايج خوبي بگيريم. به نظرم نبايد از حاال درباره نفت تهران قضاوتي انجام شود. هنوز هيچ اتفاقي در اين تيم رخ نداده و زود اســت بخواهيد نفت را كانديداي ســقوط به ليگ يك بدانيد. تيمي كه مقابل پرســپوليس در سوپرجام به ميدان رفت، يكساعته جمع شده بود؛ در اين شرايط من اعتقاد دارم بازي بــدي انجام نداديم امــا اين تيم خيلي كار دارد. بايد روزهاي سختي را پشت سر بگذاريم و تيمي را آماده كنيم كه شايسته باشد.»

او نميخواهــد پاســخي بــه صحبتهاي پيام صادقيان بدهد: «من حرفي درباره پيام صادقيان ندارم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.