پنج بازي، يك پيروزي

كارنامه ضعيف بگوویچ در بازيهاي تداركاتي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم گل گهر ســيرجان با جذب بازيكناني مثــل محمد غالمي، احمد حسن زاده، محمد درويشي و چند بازيكن ديگر تصميم دارد كه ناكامي فصل گذشــتهاش را جبران كند. از طرفي مسووالن باشگاه هم تداركات خوبي تا امروز براي تيم شــان در نظر گرفتهاند به هميــن دليل انتظارها از اين تيم نســبت به فصل قبل بيشتر است. با اين شــرايط به نظر ميرسد آنها آماده حضور در بازيهای ليگ يك باشــند. وينكو بگوويــچ پس از اردويي كه در همدان داشــت به تهران آمد و اين فرصتي بود تا بازيهاي تداركاتي بسيار خوبي را برگزار كند.

آنهــا ابتدا مقابل پيكان با نتيجه ۳ بر يك شكســت خوردند. پس از آن مقابل تيم تازه شــكل گرفته نفت تهران قرارگرفتنــد و در حالي كه با يك گل پيش بودند در نهايت با حســاب 2 بــر يك بازي را واگذار كردند. حمزه مظفري تك گل اين بازي را زد. حريف بعدي شــاگردان بگوويچ ســپيدرود رشــت بود. گل گهر اين بازي را هم با نتيجه 2 بر يك واگــذار كرد و زننده گل اين تيم محمد غالمي بود. پس از اين ســه باخت متوالي آنها رودرروي فوالدخوزســتان قرار گرفتند. در اين بازي ســيرجانيها با حساب 2 بر يك به برتري رســيدند. آخرين بازي تداركاتي آنها هم مقابل پارس جنوبي بود مســابقهاي كه با تساوي يك بر يك به پايان رســيد. اين درســت كه نتيجه بازيهــاي تداركاتي اهميت زيــادي ندارد اما انتظار اين اســت كه بگوويچ بــا اين بازيهاي خوب تداركاتي نقــاط ضعف تيمش را برطرف كند.

بگوويچ هم پيش از اين مدعي شــده بود كه: «ســال گذشته ميگفتيم رتبه پنجم و ششم كه با رتبه سوم و فاصله كم فصل را به پايان رسانديم اما امسال قصد و هدفمان صعود به ليگبرتر است. البته باشگاههاي ديگري چون ملوان، بادران، مس رفســنجان، نساجي ...و مثل ما هدفگذاريشان صعود به ليگبرتر است اما امسال كارمان به نسبت سال گذشته سختتر است و بايد تالشمان را بيشتر كنيم تا بتوانيم از سد مدعيان صعود گذر كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.