فشنگچي:‌اصال‌مديرعامل‌نفت‌را‌نديده‌ام

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اميرحسين فشنگچي پــس از شكســت ســه بــر صفــر نفــت مقابــل پرســپوليس در ديــدار ســوپرجام درباره وضعيت قراردادش با باشــگاه نفت توضيــح ميدهــد: «من اصال مديرعامل باشــگاه را نديــدهام اما گفتهاند كه تا قبل از شــروع ليگ به ما مقــداري از قراردادمان را پرداخت ميكنند.»

در شــرايط نامناســب نفت تهــران در اين روزها، ســوالي كه از خيلي از بازيكنان پرسيده ميشــود اين اســت كه آيا در اين شــرايط به دريافت پول از باشــگاه اميدوار هستند؟ و جواب جالبي كه فشنگچي به اين سوال دارد اين است كه: «آدم به اميد زنده است.»

او همانطــور كه بعد از باخت نفت تهران در سوپرجام هم گفته بود، معتقد است نفت تهران به هيچ عنوان اوضاع مساعدي ندارد. او در همين رابطه توضيــح ميدهد: « اوضــاع خوب نيســت اما اميدوارم شرايط روز به روز بهتر شــود. نصف بازيكنان رفتنــد و نصف ديگر را هم نخواستند. به تازگي اميدها به تيم اضافه شــدهاند كه خيلــي از آنها را تازه امروز ديديم. مشكالتي داشتيم و اميدوارم شرايطمان تا آغاز ليگ بهتر شود.» با اين مشكالتي كه نفت تهران با آنها دست و پنجه نرم ميكند، آيا اين تيم ميتواند در ليگ برتر نتيجه بگيرد؟ اميرحسين فشنگچي در اين رابطه تأكيد ميكند: «شــرايط تيم ما ســخت است. 20 روز پيش علي كريمي آمد و بدنسازي ســنگيني كرديم اما پريروز به مشــكل خورديم و ديشــب هم درخشــان آمــد و او هم 10-12 بازيكن را نخواســت. با اين حال تيم به بازيكنان و هماهنگي بيشتر احتياج دارد ضمن اينكه اين هفته بازي سختي داريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.