بهادري: دوست دارم نفت و گيتيپسند به فينال برسند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

قدرت بهــادري مليپوش ايراني تيم نفت الوســط عراق درباره پيروزي تيمش مقابــل ديسياينوســت تاجيكســتان ميگويد: «قبــل از ديدار مقابل اين تيم، دو فيلم از بازيهاي پيشين تيم تاجيكي را ديده بوديم و دو بازيكن ديسياينوست را هم به خوبي ميشــناختيم. در مجموع شناخت كاملي نسبت به حريف داشتيم.

بــازي خيلي خــوب و منطقي ارائه كرديــم، نــه خودمان را بــه آب و آتش زديــم و نــه خيلي راحت بــازي كرديم. تالش كرديم توان خود را براي بازيهاي بعدي نگــه داريم تا در ايــن بازيها نيز بتوانيم به پيروزي برسيم. هميشه دوست داشتم تيمم برنده شود و سپس به دنبال موفقيتهــاي فردي براي خــود بودهام. حداقل در اين چند ســال گذشته در تيم فرشآرا اينگونه بــودهام. گلهايي كه به ديسياينوســت زدم، با كمك بازيكنان تيممان بود، مخصوصا سه پاس گل زيبا از طرف فرهاد توكلي كه بازي كردن كنار او، لذتبخش و بازيكن كنار او راحت است.» او دوســت دارد كه با نماينده كشورمان در فينــال رودررو شــود: «اميدوارم نفت با هزينههايي كه كرده و تالشــي كه اين تيم ميكند، بتواند بــه جايگاه خوبی در آســيا برســد. نفت از عراق آشپز آورده و همه غذاهاي حالل و قابل خوردن مانند ماكاروني، گوشت، مرغ و سيب زميني را به ويتنام آوردهاند.

از لحاظ غذايي هيچ مشكلی نداريم. دوســت دارم تيمهاي نفت و گيتيپسند به فينــال بازيها راه يابنــد چون من با نفت عراق قــرارداد دارم، بايد تمام تالش خود را براي موفقيت ايــن تيم بكنم اما قطعا گيتيپســند تيمي بــا كادر فني و بازيكنان باتجربه و بزرگ اســت و شانس بيشــتري براي قهرمانــي دارد. بهعنوان يــك ايرانــي آرزو ميكنم گيتيپســند بهترين نتيجه را كســب كند و انشاءا... به قهرماني آسيا برسد.» بهادري به آقاي گلي اين مسابقات هم فكر ميكند: «هيچ وقت دنبــال اين مقام نبودهام اما بدم هم نميآيد اگر شــرايط فراهم شود، به آقاي گلي آسيا برسم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.