اولين پيروزي آسيايي گيتي پسند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در دوميــن روز از بازيهــاي جام باشگاههاي آســيا تيم گيتي پسند ايران موفق شد در ســالن فو تو شهر هو شي مين ويتنام تيم شــنزن چين را با نتيجه پرگل 7 بر صفر شكست دهد.

شــاگردان افضل در نيمه اول موفق شــدند با چهار گل حريف چيني خود را در هم بكوبند، آنها در اين نيمه توســط محمــد زارع، اصغر حســن زاده، احمد اســماعيل پور و محمد كشــاورز به گل رسيدند و با خيالي راحت راهي نيمه دوم اين بازي شدند.

در نيمه دوم احمد اســماعيل پور 2( گل) و مهرداد جابري نيز توانســتند تعداد گلهاي ايــران را افزايش دهند تا تيم گيتي پسند در نهايت بتواند با نتيجه 7 بر صفــر در اولين بازي خود به برتري برسد.

گيتي پسند اصفهان بهعنوان نماينده ايران در ليگ قهرمانان آسيا در گروه C اين رقابتها حضــور دارد كه با تيمهاي شــريكر اوزاكا ژاپــن و شــنزن نانلينگ چين همگروه است و دومين ديدار خود را نيــز دو روز آينده برابــر نماينده ژاپن برگــزار خواهد كرد. شــنزن كه در اين بازي ســرمربي و پيمان حفيظي بازيكن ايرانياش را به دليل اخراج در بازي قبلي در اختيار نداشــت، در نيمه دوم بازي با گيتي پســند هم يكــي از بازيكنانش با دريافت كارت قرمز از زمين اخراج شد.

با توجه به ســه تيمي بــودن گروه C و تفاضل گل بهتر گيتي پســند، اين تيم ميتواند با يك تساوي مقابل شريكر اوزاكا بهعنوان تيم نخست گروه به مرحله يك چهارم نهايي صعود كند. شريكر ژاپن با نتيجه 5 بر يك از ســد شنزن گذشته بود. تيمهاي فوتســال گيتي پسند ايران و شــريكر اوزاكا ژاپن از ســاعت 11:۳0 دوشنبه به مصاف هم خواهند رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.