به هيچ بازيکني بدهکار نيستيم

ادعاي مدیر عامل باشگاه مس كرمان؛

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســيدامجد مســعودزاده مديرعامل مس كرمان در باره آخرين وضعيت تيمش ميگويد: «خداراشكر تا امروز شرايط خوب است، بازيكنان خوبي چه از نظــر اخالقي و چه كيفي جذب كرديم. ســعي كرديم به دنبال بازيكناني باشــيم كه كارايي بااليي داشــته باشــند و بتوانند به تيم مــا كمك كنند. كمبودی در پستها نداريم، تيم در همه نقاط كامل است. يك اردوي خوب در بروجرد داشــتيم كه از نظر تاكتيكي و بدنســازي شرايط خوبي داشتيم، كادر فني از اين اردو راضي است و در حال حاضر با انجام بازيهاي تداركاتي در حال آمادهسازي هرچه بيشتر تيم براي شروع بازيها هستيم. بايد از ابتدا بازيهــا را جدي بگيريم، امتيازهاي خوبي را كســب كنيم و خيلي اميدوار هســتم كه به ليگ برتر صعود كنيم. احســاس ميكنم جاي مس كرمان در ليگ برتر خالي اســت. بايد تمام تالشمان را بكنيم كه يك نماينده از استان كرمــان در ليگ برتر حضــور پيدا كند.» او مدعي اســت كه هيچ بدهي به بازيكنانش ندارد: «ما مشــكل مالي نداريــم حتي به يك بازيكن هم بدهكار نيستيم، تنها باشگاهي هستيم كه به تعهدات مان عمل ميكنيم. خوشحالم بازيكنــي كه به تيم ما ميآيد با تمام عشــق و عالقه وارد تيم ما ميشــود، بازيكنان ما با تحقيق كردن نســبت به باشــگاههاي ديگر متوجه شدند كه ما باشگاهي هســتيم حرفهاي و به تمام تعهداتمان عمل ميكنيم. اميدوارم اتفاقات خوب براي مــس كرمان و مردم كرمان رقم بخورد و فصل خوبي را امسال پيش رو داشته باشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.