ورزشگاه‌سياه‌جامگان‌همچنان‌نامعلوم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پنج روز مانده بــه ديدار تيمهاي ســياهجامگان و ذوبآهن از هفته اول ليگ برتــر هنوز محل برگــزاري اين مســابقه به صورت رسمي اعالم نشده اســت و معلوم نيســت اين بازي مثل ســال قبل در ورزشــگاه ثامن برگزار خواهد شد يا در ورزشگاه تازهتأسيس امام رضا .)ع(

با ايــن وجود، شــواهد و قرائن حاكي از آن اســت كه احتمــاال اين مســابقه طبــق روال ســالهاي قبل در اســتاديوم قديميتــر ثامن برگزار ميشــود زيرا ورزشگاه مدرن امام رضا (ع) هنوز به برق اضطراري مجهز نشده است. طبق اعالم رسمي، اين مسابقه از ساعت 20 و 5۴ دقيقه آغاز ميشود و مثل ساير ديدارهاي هفتههاي ابتدايي ليگ برتر به دليل تقارن با فصل گرما شــبهنگام و زير نور برگــزار خواهد شد. اين يعني كه در صورت قطع برق شهري، ورزشگاه هم در تاريكي مطلق فرو خواهد رفت و امكان انجام مسابقه غيرممكن خواهد شــد. هرچند وقوع اين حالت خيلي هم محتمل نيســت و حتي اگر هــم روي دهد در فوتبال ايران تازگــي ندارد اما براي جلوگيري از ايــن اتفاق احتمالي ناخوشــايند به احتمــال فراوان اولين ديــدار خانگي ســياهجامگان در ليــگ هفدهــم در ورزشگاه ثامن برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.