دخسوس شماره يك گسترش فوالد در ليگ هفدهم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

لــوكا بوناچيچ در نظــر دارد دروازهبان برزيلي تيمش را در بازيهاي ليگ برتر بهعنوان شــماره يك گســترش در تركيب قرار دهد.

فرناندو دخســوس، دروازهبان برزيلي تيم گســترش فوالد تبريز كه به واســطه جدايي شيمبا و مگنو دو هموطنش از اين تيم قصد جدايي از جمع آبيهاي تبريزي را داشت سرانجام پس از مذاكرات با گسترشيها در اين تيم ماندني شد.

دخسوس كه به واسطه نيمكت نشيني در چند بازي فصل گذشته نگران جايگاه اصلياش در تيم گسترش فوالد با حضور كوروش ملكي بود از كادر فنــي آبيها اين اطمينان را دريافت كــرده كه در صورت حفــظ روند خوبي كه دارد، شــماره يك گسترش فوالد در ليگ هفدهم باشد.

الزم به ذكر است كه دخسوس در بازي مقابل تراكتورسازي نيز در تركيب اصلي تيمش حضور داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.