3 بازی تداركاتی پيش فصل در برنامه اكسين

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اعضاي تيم اكسين با پشت سرگذاشتن يك روز استراحت از ساعت 11 ديروز با حضور در ســالن وزنه تمريناتشان را پيگيري و سپس ساعت 18 به چمن شماره 2 انقالب رفته و تمرينات تاكتيكي را مرور كردند. گفتني است، تيم اكســين هفته گذشــته نيز در دو نوبت صبح و عصر تمرينات پرفشاري را پشــت سر گذاشــته و در اين بين يك بازي تداركاتي با تيم دسته سومي شهدای لرستان نيز برگزار كرده است. شاگردان لطيفي در اين هفته نيز براي آمادگي هرچه بيشتر 2 بازي تداركاتي را در برنامه خواهند داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.