وثوقاحمدی: باشگاهها منتظر نتايج فسخ قرارداد بازيکنان نباشند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در حالی كه باشگاههای استقالل خوزستان و نفت تهران در انتظار اعالم نتايج قانونی بودن فســخ قرارداد بازيكنانشــان هستند، رييس كميته تعيين وضعيت بازيكنان میگويد زمان دقيقی برای اعالم نتايج وجــود ندارد و باشــگاهها منتظر نتايج نباشــند. در طول فصل نقل و انتقاالت ليگ برتر بازيكنان متعددی از تيمهای اســتقالل خوزستان و نفت تهران به دليل تعهد نداشــتن باشگاه به پرداخت مطالبات اين بازيكنان، قرارداد خود را به صورت يكطرفه فسخ كردند و راهی تيمهای جديدی شــدند. تيمهای سابق اين بازيكنان اما ادعای ديگری داشتند و معتقد بودند بيشــتر از 50 درصد از مبلغ قرارداد را به اين بازيكنان پرداخت كردهاند و فســخ قرارداد آنها در سازمان ليگ غيرقانونی بوده و بايد هر چه زودتر به تيمهای سابق خود برگردند و سازمان ليگ هم نبايد بدون اطالع باشگاه قرارداد آنها را فسخ میكرد.

در اين بين عبدا... ويســی سرمربی جديد استقالل خوزستان كه هنــگام ورود به اين تيم چند بازيكن معروف و شــاخص تيمش مانند دانيال ماهينی، مهدی زبيدی و محمد شــريفی را از دســت داده بود خواهان بازگشت اين بازيكنان شد اما تاكنون اين اتفاق نيفتاده. باشگاه نفت تهران هم كه جزو تيمهای بدهكار اســت، چند بازيكن خود را به اين صورت از دســت داد اما آنها هم درخواست بازگشت بازيكنانشان را داشــتند كه تاكنون به جايی نرســيده. كميته انضباطی فدراسيون فوتبال در اين مدت شــكايت باشگاههای نفت و استقالل خوزستان را دريافت كرده و در حال بررســی فسخ قراردادهای غير قانونی از سوی بازيكنان اســت كه اگر محرز شود قراردادهای جديد غيرقانونی بوده، بازيكن تعليق و باشــگاهها به دليل تحريك بازيكنان از نقل و انتقاالت محروم میشوند.

روزبــه وثوقاحمدی رييس كميته وضعيت بازيكنان فدراســيون فوتبال دربــاره اينكه چه زمانــی كميته انضباطی فدراســيون نتايج بررســیهای خود را اعالم میكند، میگويد: «اصال زمان دقيقی برای اعالم اين بررسیها وجود ندارد.

ســازمان ليگ نمیتوانست برای فســخ قرارداد بازيكنان منتظر نتايج بررســی كميتــه انضباطی بماند چراكه در ايــن صورت بازيكن متضرر میشــد و شايد تا يك سال نمیتوانست بازی كند. اگر بخواهم به صورت مصداقی هم بگويم میتوان به مهدی طارمی اشــاره كرد كه هنوز شــكايت باشگاه ريزه اسپور نســبت به فسخ يكطرفه اين بازيكن در دست كميته انضباطی فيفا اســت و نتيجه آن هم اعالم نشده. آيا طارمــی بايد در اين مدت زمان در خانه مینشســت؟» رييس كميته تعيين وضعيــت بازيكنان دربــاره اينكه آيا بايد باشــگاههای نفت و استقالل خوزستان در انتظار پايان بررسیهای كميته انضباطی باشند يــا خير، ادامه میدهــد: «هيچ زمان دقيقی بــرای اين موضوع وجود ندارد. آنها منتظر بررســیها نمانند و هر زمان كه بررســیها به پايان برسد، نتايج هم اعالم میشود.

شــايد اين پروندههــا هم مانند پرونده طارمی زمانبر باشــند.» وثوقاحمدی در حالی میگويد باشــگاهها منتظر بازيكنانی كه فســخ كردهاند نمانند كه برخی از آنها در فهرست باالی 23 سال جای آنها را هم خالی نگه داشتهاند و در انتظار مشخص شدن رای كميته انضباطی هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.