طيبي قبل از پارس با االهلي قرارداد امضا كرده بود!

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بعــد از اينكه محمد طيبي به القطر پيوســت و بحث شــكايت باشگاه پارس جنوبــي جم پيش آمد، خبر رســيد اين مدافع خوزســتاني پيــش از حضور در تيم بوشــهري، با االهلي قطر هم قرارداد امضا كرده بود. نكتــه جالب اين بود كه برگه امضاي قرارداد طيبي با االهلي قطر هم خيلي زود منتشــر شد. قراردادي كه امضاي اين مدافع زير آن بود. اين مساله حواشي زيادي به وجود آورد اما در بندي از آن نوشته شد اين توافق تا 48 ساعت اعتبار دارد و بعد از آن معتبر نخواهد بود. وقتي طيبي براي ثبت قرارداد رسمي به اين باشگاه نرفت يعني قرارداد با باشگاه االهلي قطر اعتباري نداشت. به هر حال همين امضاي قرارداد، شايعههاي زيادي به وجود آورد. وكيل محمد طيبي درباره ادعاي مسووالن باشگاه پارس جم جنوبي مبنــي بر اينكه اين بازيكن به غير از اين باشگاه با باشگاههاي ديگري هم قرارداد بســته بــود، ميگويد: «باشــگاه پارس جنوبي جم در انتشــار برخــي مدارك محرمانه امين نبود و بدون توجه به وجهه قانوني برخي مدارك، ســوءتفاهماتي را به وجــود آورد. ما مداركــي را كه تنها پيشــنهاد بود در اختيــار برخي عوامل باشــگاه پارس جم جنوبي قرار داديم. در واقع اين مدارك تنها پيشنهاداتي بود كه از سوي باشگاههاي مختلف قطري براي طيبي آمده بود اما عوامل باشــگاه پارس جنوبي اين پيشنهادها را كه محرمانه در اختيارشان قرارداده بوديم، در سايتهاي مختلف قرار دادند و مدعي شدند طيبي با دو، سه باشگاه قرارداد بسته است. اين مدارك تنها پيشنهاد بوده و اصال قرارداد نيست. طيبي چون در فصلي كه گذشت عملكرد خوبي داشــت و بســيار مثبت بازي كرد، پيشنهادات زيادي داشت. اين پيشنهادها هم داخلي بود و هم خارجي. طبيعي اســت كه داخليهــا به صورت تلفنــي يا با جلســات حضــوري مطرح شــد اما پيشنهادات به شكل پيشنهادات رسمي و مكتوب ارائه شد.»

وكيل محمــد طيبي درباره امضايي كه زير اين پيشــنهادات بــود هم ادامه ميدهد: «اگر اين پيشنهادها امضا شده به اين معني است كه ما اين پيشنهادها را بر اساس زمان و مبلغ تاييد ميكنيم. اين امضا به اين معني است ما با توجه به پيشنهادي كه ارائه شده، راضي به مذاكره هستيم اما در مورد جزييات بايد بنشينيم و مذاكــره كنيم. اتفاقا خيلي وقتها اين امضاها به قرارداد ختم نميشــود و فقط يك پيشنهاد است. متاسفانه اين مدارك محرمانه كه ما به رســم امانت به پارس جنوبي نشــان داديم را رسانهاي كردند. اين كار آنها غيرحرفهاي و زشت بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.