ادامه مشکالت مالی خوزستانیها

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

چك 3 ميليارد تومانی استقالل خوزستان كه برای باقيمانده قرارداد بازيكنان اين تيم در ليگ شــانزدهم صادر شــده بود پاس نشد.

باشگاه اســتقالل خوزستان كه سال قبل با مشــكالت مالی فراوانی روبهرو بود بــرای باقيمانده قــرارداد بازيكنان چك 3 ميليارد تومانی در وجه محمد طيبی برای تاريخ 30 تير صادر كرد. تمامی بازيكنان با امضای نامهای، طيبی را به عنوان نماينده خــود معرفی كردند تا اين بازيكن چك را دريافت كند. در حالی كه بازيكنان استقالل خوزستان در ليگ شانزدهم ديروز اميدوار بودند پول خود را دريافت میكنند اما اين چك وصول نشد تا همچنان وضعيت طلب آنها نامشخص باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.