جهاني از فوالد به تمرينات نفت برگشت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ميالد جهاني هافبك چپ فصل گذشته صنعتنفت آبادان، طي هفتههاي گذشته در تمرينات فوالد خوزستان حضور يافته بود اما در نهايت پيوســتنش به اين تيم قرمزپوش اهوازي منتفي شــد. جهاني پس از منتفي شــدن حضورش در فوالد خوزســتان و با هماهنگي كادر فني صنعتنفت آبادان در تمرينات تيم ســابقش حاضر شــد و در نيمه دوم بازي دوســتانه جمعه شــب مقابل نفت اميديه هم به ميدان رفت. ميالد جهاني شروع خوبي در ليگ شــانزدهم با پيراهن صنعتنفت آبادان داشــت اما در اواخر دور رفت فصل گذشته دچار پارگي رباط صليبي شد و تــا پايان فصل از ميادين دور ماند. اين بازيكن در صورت تأييد كمالوند قرارداد جديدي با صنعتنفت آبادان امضا خواهد كرد تا در ليگ هفدهم براي زردپوشان جنوبي بازي كند. به نظر ميرسد فراز كمالوند از عملكرد جهاني در بازي دوستانه مقابل نفت اميديه راضي است كه بايد ديد در نهايت چه تصميمي در مورد او ميگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.