ورزشگاه تختی آبادان برزيلي شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ورزشــگاه تختي آبــادان براي ليگ هفدهم به رنــگ زرد يعني رنگ پيراهن صنعتنفــت در آمده. عمليــات ترميم و بازسازي ورزشــگاه تختي آبادان زير نظر باشگاه صنعتنفت از مدتي پيش آغاز شده بود و حاال مراحل پاياني خود را ميگذراند. علــي عيســيزاده مديرعامــل باشــگاه صنعتنفت آبادان در ايــن باره ميگويد: «شــرايط بازســازي و استانداردســازي ورزشــگاه تختي آبادان رو به اتمام است و در حال حاضر هــم نيمكتهاي ذخيره تيمهــا و داوران در حال تعويض اســت كه تا يكي، دو روز آينده مهياي اســتفاده خواهند بود. جايگاه ضلع غربي ورزشــگاه هم در حال صندليگذاري اســت. ســاير ديوارهاي اطرف ورزشــگاه هــم با رنگ زرد رنگآميزي شــده و در بحث نور هم ورزشگاه تختي آبادان در حال حاضر يكي از بهترين ورزشگاههاي ايران از اين حيث اســت. همچنين تمهيــدات ويژهاي براي آب شرب تماشاگران اتخاذ شده. تعدادي مخازن جديد به ظرفيت آب آشاميدني در چهار گوشه ورزشگاه اضافه شده.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.