سهمیه بدهكارها روي هوا

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اين همه نگراني را ناظران آلماني كنفدراســيون فوتبال آســيا با خود به ايران آوردند. همانها كه ميدانيم مجوز حرفهاي باشگاهها بدون امضايشان بياعتبار اســت و اتفاقا هشــدار دادهاند كه اين همه بدهي اگر پرداخت نشود، ايرانيها را از حضور در رقابتهاي قارهاي محروم خواهد كرد. جالب اينكه هشــدار آنها را حتي ســازمان ليگ تكذيب كرده بود اما پيش از بازي ســوپرجام، ناظران كنفدراسيون فوتبال آســيا بدهيهاي ميلياردي پرسپوليس، استقالل، نفت و تراكتورســازي را به روي مســووالن فوتبال ايران آوردند و گفتند در صورت ادامه اين روند، نه تنها از حضور در ليگ قهرمانان فصل آينده محروم خواهند شد بلكه ممكن است به يك ليگ پايين تر (ای اف سی كاپ) تبعيد شوند كه برای تيم های كشــورهای غيرحرفه ای است. حال آنكه براي حضور در ليگ قهرمانان نيازي به تســويه همه بدهيها نيســت و حتي با يك توافق كتبي با طلبكاران هم ميتوان اين مانع را از پيش پاي باشگاههاي بدهكار برداشت؛ اگر چه سازمان ليگ قسط بندي بدهي باشگاهها را به ناظران كنفدراسيون فوتبال آسيا پيشــنهاد كرده. بدتر از آن اين است كه بر اساس قانون حرفهايسازي، تيمهايي كه وضعيت مالي نامشــخصي دارند حتي در ليگ داخلي كشورشان هم نميتوانند شركت كنند. موضوعي كه شاهين رحماني عضو ايراني كنفدراسيون فوتبال آسيا دربارهاش گفته: «طبق قانون فقط باشگاههايي كه مجوز حرفهاي دريافت كنند ميتوانند در ليگ قهرمانان شــركت كنند و صدور اين مجوز شــروطي دارد كه يكي از آنها، مشــخص بودن وضعيت مالي باشگاههاست. به باشگاههايي كه بدهكارند و يا وضعيت مالي نامشــخصي دارند، مجوز حرفهاي داده نميشود و بر اساس قانون آنها حتي نميتوانند در ليگ داخلي كشورشان شركت كنند. طبيعتا اگر اين تيمها به ليگ قهرمانان هم راه يافته باشــند، حق شركت در اين رقابتها را ندارند. پيشتر رســيدگي و صدور مجوز حرفهاي در اختيار نهادهاي داخلي كشورها بود اما حاال خود كنفدراسيون وضعيت مالي باشگاهها را به طور دقيق بررســي ميكند و چنانچه باشگاهي بدهكار باشــد، حتي اگر مجوز حرفهاي برايش صادر كرده باشــند، اجازه حضور در ليگ قهرمانان ندارد.» البته قانون حــذف بدهكارها از ليگ قهرمانان فصل آينده به اجرا در خواهد آمد و حضور پرسپوليس در يك چهارم نهايي 2017 را تهديد نميكند اما هيچ بعيد نيست كه همان 2 + 2 سهميه ايران در ليگ قهرمانان آسيا هم از دست برود. البتــه اين طور كه شــاهين رحمانــي گفته، حتي اگر يك باشــگاه به دليل بدهيهاي مالي از ليگ قهرمانان كنار گذاشــته شــود، ســهميه آن كشــور نميســوزد: «طبق قانون حرفهايسازي اگر باشــگاهي نتواند از سهميه خود در ليگ قهرمانان آســيا استفاده كند، آن سهميه براي كشور مربوطه محفوظ ميماند و تيمي كه در رده بعدي جدول است، مجوز حضور در ليگ قهرمانان را به دست ميآورد.» ســهيل مهدي هم كه پيشتر نقش رييس را در كميته صدور مجوز حرفهاي ســازمان ليگ ايفــا ميكرد، هميــن حرف را بــه زباني ديگر تكــرار كرده: «كنفدراســيون فوتبال آسيا بر اساس فهرســتي كه دارد، تيمها را جايگزين ميكند. رتبهاي كــه براي تيمها در نظر ميگيرند و البته بحث ورزشــي كه همان دريافت سهميه است، در اين زمينه تصميمساز است.» راستي اگر نفت- صاحب يكي از دو سهميه قطعي ايران بهعنوان قهرمان جام حذفي- كه بدترين شــرايط را در بين بدهكارهــا دارد و از همين االن درباره حذفش از ليگ قهرمانان صحبت ميكنند كنار گذاشــته شود، سهميهاش را به كدام تيم ميبخشــند؟ به نايبقهرمان جام حذفي يا تيم دوم ليگ؟ قانون ميگويد ســهميه آســيايي جام حذفي بايد زنده بماند كــه اگر نفت حذف و تراكتورســازي- نايبقهرمان جام حذفي و تيم سوم ليگ برتر- جايگزين آن شــود نه تنها تيم چهارم ليگ- ذوبآهن- هم براي حضور در ليگ قهرمانان فصل آينده شــانس خواهد داشــت بلكه با ســهميه قطعــي در اين رقابتها شركت ميكند. حال آنكه اگر كنفدراسيون فوتبال آسيا مجوز حضور در ليگ قهرمانان را براي هر چهار باشگاه ايراني صادر كند، پرسپوليس و نفت بهعنوان قهرمانهــاي ليگ برتر و جام حذفي صاحب دو ســهميه قطعي فوتبال ايران هستند و اســتقالل و تراكتورسازي كه در ليگ دوم و ســوم شدهاند، بايد از پليآف شروع كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.