راكتهاي ارزشمند

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

زيباتر از قهرماني راجر فدرر در ويمبلدون ،2017 حراج راكتهايي اســت كه اين قهرماني را براي هميشــه در ذهنها زنده نگه خواهد داشــت. براي هشــتمين بار بود كه فدرر سوييســي قهرماني در ويمبلدون را تجربه ميكرد و حاال 8 راكت ويلسون را كه روي آنها و كنار امضاي خودش عدد 8 حك شــده، به حراج ميگذارد تا درآمد به دســت آمده از فروش اين راكتها را به يك انجمن خيريه هديه كند. كمپاني ويلســون هشــت راكت تنيس توليد كرده و با امضاي راجر فدرر- سومين تنيسور برتر جهان- و در حالي كه عدد هشت هم روي آنها حك شده، اين راكتهاي سفيد رنگ را به نفع خيريه به فروش ميرساند. راكتهايي كه هر كدام از آنها 20 هزار دالر قيمت دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.