بیرانوند و جایگاه وزیر نفت

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

عليرضا بيرانوند يكی از طلبكارانی محســوب میشــود كه قرار است امروز مقابل وزارت نفــت تجمع كنند. بيرانوند در مصاحبــه ديروز خود حرفهای جالبی زده كه حسابی جای نقد دارد. اوال يكی بايد به او بفهماند كه جايگاه وزير و وزارتخانه كجاســت.بيرانوند به صورت دستوری خطاب به وزير نفت میگويد: «آقای زنگنه هر كار و برنامهای كه دارد، بايد تعطيل كند و حرف ما را بشــنود. اگر وزير به ما وقت مالقات داد كه حرف میزنيم و اال اتفاق بدی جلوی وزارت نفت رخ میدهد. من شب جلوی وزارتخانه میخوابم تا تكليفم روشن شود.»اين حرفهای بيرانوند نشانه ناآگاهی او از قوانين، جايگاه و شأن افراد است. اگر فردا وزير نفت جلسهای مهم با مديران نفتی يك شركت خارجی داشته باشد، بايد آن را به خاطر بيرانوند تعطيل كند؟ دروازهبان ملیپوش پرســپوليس انگار فراموش كرده كه وزارت نفت اگر نگوييم مهمترين، يكی از مهمترين وزارتخانههای كشور است و تقريبا بخش عمده ای از جامعه ما از درآمدهای حاصل از نفت حقوق میگيرند و كسب درآمد میكنند. پس با اين تفاسير، يك جلسه وزير نفت میتواند بر سرنوشت همه مردم كشــور تاثير بگذارد. به نظر میرسد در باشگاه پرسپوليس يكی بايد به دروازهبان عصبانی خود بفهماند كه درباره چه جايگاهی حرف میزند و روی سخنش، وزير نفت، يكی از اعضای كابينه دولت اســت كه از مجلس رای اعتماد گرفته اســت. متاســفانه فوتباليستهای ما به دليل كمبود ســواد و مطالعه، گاهی حرفهايی میزنند كه عجيب و حيرتانگيز است. از اين بدتر، مديرانی هستند كه بازيكنان را بــه حال خود رها كرده و اجازه میدهند كه با هر ادبياتی در مورد هر جايگاه و شخصی سخن به زبان آورند.بحثی نيست كه طلب يك ميلياردی بيرانوند و امثال او بايد پرداخت شــود و اين پول حق او و خانوادهاش اســت، اما قرار نيست برای وصول اين طلب كار به جايی برسد كه يكی از مهمترين افراد دولت تهديد شود و با ادبياتی ناشايست مورد خطاب قرار بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.