ستارههاي دیروز بایرن

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

علي كريمي و اوليور كان در بوندسليگا. از عمر اين عكس نزديك به 12 سال ميگذرد. كريمي و كان هر دو پيراهن تيم بايرن مونيخ را به تن دارند. پس از بازي دوستانه ايران و آلمان در سال 2004 ميالدي بود كه بايرن انگشــت گذاشــت روي نام علي كريمي و بنا به ادعاي كيكر، اين ســتاره ايراني را از چنگ رئال مادريد و المپيك مارســي كه آنها هم مشــترياش بودند، درآورد. دقيقا ســيزدهم ارديبهشت 1384 بود كــه بايرن مونيخ اعالم كرد بهعنــوان اولين خريد فصل ‪2005 -2006‬ كريمي 26 ســاله را با يك قرارداد دو ساله مشروط جــذب كرد. پس از علي دايي ‪)1998 -1999(‬ و وحيد هاشــميان ‪)2004 -2005(‬ علي كريمي سومين بازيكن ايراني بايرن مونيخ بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.