بازگشت به خانه

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مهمترين اتفاق روز شــايد بازگشت آلوارو موراتا به رئال مادريد بود؛ آن هم با قــراردادي به ارزش 30 ميليون يــورو. برانكو بدون توجه به خواســته كيروش كــه عذرخواهي او را طلب كــرده بود، گفت: «اگر كسي مشــكلي دارد، خودش آن را حل كند.» حضور گولچ در آزمايش پزشــكي پرسپوليس، تجليل از ورزشكاران حامي فلسطين، حمله مســلحانه به دو بسكتباليســت اســتراليايي در ريودوژانيرو، بركناري دبير فدراسيون وزنهبرداري و حذف همه بوكسورهاي ايران از رقابتهاي گزينشي المپيك ديگر خبرهاي يك سال پيش بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.