ورزشگاه كاهي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اهالي روســتايي واقع در منطقه قرمز استاوروپول روسيه ورزشگاه سنپترزبورگ را با كاه بنا كردند و نام زنيت آرهنا را براي آن برگزيدند. زنيت آرهنا همان ورزشگاهي است كه در جام كنفدراسيونهاي 2017 مورد استفاده قرار گرفت و ميزبان ديدارهاي جامجهاني 2018 هم خواهد بود. زنيت آرهناي جديد به وسيله كاه در مدت زمان 5 روز و با صرف سرمايه 41 هزار روبلي ساخته شد. رومان پانومارف، مالك اين ورزشــگاه خاص پس از پايان ساخت اقدام به برگزاري بازي فوتبال در آن كرد. جالبتر اما تابلويي اســت كه در ورودي اين ورزشــگاه نصب و روي آن نوشــته شده: «در ساخت ورزشگاه حتي يك روبل يا يكدسته كاه به سرقت نرفته.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.