موسیقي چیني براي بایرن

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

موزيسين معروف چين به خاطر عالقه فراوانش به بايرن مونيخ، يك قطعه براي اين تيم ســاخت. صحبت از «هائو ژه» 38 ســاله است كه يكي از موســيقيدانان بنام كشــور چين به حســاب ميآيد و به خاطر عالقهاش به تيم بايرن مونيخ آلمان، به تازگي آهنگي در وصف باوارياييهاي قرمزپوش ساخته است. او ايــن اثر را هفته پيش در اولين روز حضور شــاگردان آنچلوتي در چين، اجرا كرد و گفت: «هميشه بر اين باور بودم كه بايد دينم را به بايرن ادا كنم. به همين خاطر اين آهنگ را يك ماه پيش ســاختم و اميدوارم با آن بتوانم چينيهاي بيشتري را جذب بايرن مونيخ كنم. هر كسي به شنيدن اين اثر عالقهمند باشد، ميتواند رايگان آن را از سايت خودم بشنود.» هائو ژه در ســالهاي 2001 تا 2004 در رشــته موســيقي در كلن تحصيل كرده و اكنون در مدرســه عالي موســيقي در شانگهاي به آموزش موسيقي به دانشجويان مشغول است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.