قهرماني اسبهاي سردار

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

كســي هســت كه بيخبر باشــد از عالقه ســردار آزمون به اسبدواني و سواركاري يا نداند كه ستاره ايراني روبينكازان در روزهاي تعطيلي فوتبال با اسبهايش وقت ميگذراند؟ سردار آزمون جدا از اينكه در فوتبال اســتعداد بااليي دارد، عالقهمند به اسبدواني و پرورش اسب نيز هست. جالبتر اينكه دو اسب ســردار در حال حاضر در باالترين سطح از مسابقات اسبدواني كشور حضور دارند كه از قضا هر دو توانستهاند قهرمان شوند. ســريك در كورس ويژه 3 سال به مسافت 1400 متر قهرمان ايران شــد اما نه بــراي اولين بار چرا كه اين ســومين عنوان قهرماني او در اين مسابقات به حساب ميآيد. همچنين الو سيو دومين اسب سردار هم در كورس ويژه گروه يك كه باالترين سطح از مســابقات اسبدواني در ايران است، عنوان قهرماني را به دست آورد. اسبهاي سردار آزمون قهرمان شدهاند و خودش دور از آنها در تمرينهاي تيم روبينكازان در روسيه براي بازي مقابل زنيت آماده ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.