از فوتبال به فوتبال

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

يوونتوس- بارســا را شــبكه ورزش ســاعت 2:30 بامداد روی آنتن میبرد و ســپس میرود سراغ توردوفرانس كه مرحله پايانی آن قرار است ســاعت 16 پخش شود. ســاعت 20:30 دووميدانی قهرمانی جهان، ســاعت 22 شمشيربازی قهرمانی جهان و ساعت 23:30 هم يك بازی از سری آ برزيل از شبكه ورزش پخش میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.