اختالف طارمی و طاهری باال گرفت

Iran Varzeshi - - امید ایران صفر - امید عمان 2 -

مســووالن باشــگاه پرســپوليس روز گذشــته بخشي از مطالبات بازيكنان اين تيم را پرداخــت كردند اما مبلغي كه به حســاب مهــدي طارمي واريز شــد آن چيــزي نبود كه ايــن بازيكن انتظــار داشــت و از اينرو لب به اعتراض گشــود. آقــاي گل دو فصل اخير ليــگ برتر از مدتها قبل ميدانســت مسووالن باشگاه پرسپوليس قصد دارند او را بــه خاطر عدم همــكاري الزم با حامي مالي باشگاه 10 درصد جريمه كنند اما وقتي با رد پيشــنهادهاي اروپايي در پرسپوليس ماندني شد انتظار داشت كه جريمهاش لحاظ نشود. طارمــي بعــد از پرداختيهاي روز گذشــته باشگاه پرســپوليس متوجه شد 10 درصد از قراردادش كاهش پيدا كرده و به همين دليل عليه طاهــري موضع گرفته اســت. اختالف طارمي با سرپرست باشگاه پرسپوليس مربوط به روزهاي اخير نميشود اما با موضوع پيش آمده علني شده است و بايد ديد اين ماجرا چه عواقبي براي تيم برانكو در پي خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.