بختياريزادهگزينههدايتتيمجوانان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مدافع اســبق اســتقالل بهعنوان گزينه اصلي تيم ملي زير 18 ســال ايــران در نظر گرفته شــده و احتمال دارد به زودي هدايت اين تيم را بر عهده بگيرد. تيم فوتبال جوانان ايران با هدايت اميرحســين پيرواني سهميه جــام جهاني را در رقابتهاي قهرماني جوانان آســيا كســب كرد. اين تيم در جام جهاني با كســب يك پيروزي و دو شكســت به ترتيب مقابــل كاســتاريكا، زامبيا و پرتغــال از دور مسابقات كنار رفت.

بعد از اتمام مســابقات جام جهاني امير حســين پيرواني هدايت تيم اميد را بر عهده گرفــت و تكليف تيــم ملي زير 18 ســال نا مشخص ماند. مراحل اســتعداديابي تيم زير 18 ســال انجام شــده و اين تيم كم و بيش اردوهاي خود را پشت سر ميگذارد و بايد كم كم آماده حضور در مسابقات انتخابي قهرماني زير 18 سال آسيا شود.

در اين شــرايط هنوز تكليف ســرمربي اين تيم مشخص نشده اما گزينههايي مدنظر مســووالن قرار گرفته اســت. اينطــور كه به نظر ميرســد يكي از گزينههاي نزديك براي رسيدن به صندلي هدايت تيم جوانان سهراب بختياريزاده مدافع اســبق استقالل است كه ســابقه مربيگري در نفت مسجدســليمان را در كارنامه دارد. تكليــف تيم جوانان بايد هر چه زودتر مشخص شــود، چرا كه رقابتهاي انتخابي قهرماني آســيا قرار است به ميزباني ايران در مشــهد برگزار شــود. ايران در اين مســابقات با فلسطين، اردن و سوريه همگروه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.