بند قرارداد كيروش و بحث بازگشت مربيان ايراني

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

قبــل از ديدار با ازبكســتان بود كه رييس فدراسيون فوتبال اعالم كرد بحث بازگشت دستياران ايراني كيروش به تيم ملي را بعد از مشــخص شدن صعود تيم ملي به جام جهاني مشخص خواهد كرد. با اين همه مصاحبه كــيروش مبني بر اينكه پرونده حضور نكونام و آقاجانيان در تيمش را بسته، تالشهاي فدراسيون براي بازگشــت همكاران ايراني سرمربي تيم ملي را بي نتيجه كــرد. البته انگار هنوز اميدي هست كه كيروش روي نيمكتش از حضور مربيان ايراني استفاده كند.

ســرمربي تيم ملي اين روزها خارج از ايران به اســتراحت ميپردازد و منتظر است مديران فدراسيون مقدمات اجرايي شــدن برنامههاي ارائه شده توسط او را فراهــم كننــد و در اين بيــن تنها نكته بال تكليف همان بند قرارداد اوســت كه كــيروش را موظف ميكنــد از مربيان ايرانــي در كنار خودش بهــره ببرد. چرا كه در ســال منتهي به جام جهاني قطعا حضــور در كادر فني تيــم ملي ميتواند تجربه بســيار خوبي براي مربيان داخلي باشد.

اگر فدراســيون فوتبــال از اين بند استفاده كند، ميتواند كيروش را مجاب كند تا از دســتياران ايراني استفاده كند. درســت مثل ســالهاي قبل كه هميشه مربي ايراني نيــز در كادر فني تيم ملي حضور داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.