انصاري: دفاع وسط و دفاع چپ برایم فرقي نميكند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

گفته ميشد شــايد محمد انصاري به دفاع چپ و پســت اصلــياش برگردد اما اين اتفــاق نيفتاد و خــودش هم ميگويد مشكلي با اين مساله ندارد: «بههر حال من تابع تصميمات ســرمربي تيم هســتم و در هر پســتي كه او صالح بداند بازي ميكنم. در هر مقطعي نظر ســرمربي شرط است و من مشــكلي از اين بابت ندارم. من تالش ميكنم در هر پســتي كه به ميدان ميروم در بهترين شــرايط باشم و در تيم ملي هم نظر كارلوس كیروش شرط و براي من قابل احترام است. بازي در هر دو پست براي من فرق نميكند، چون در هر دو پست بايد در بهترين شرايط بدني باشم.»

انصــاري با تاكيد بــر اينكه براي همه حريفان ليــگ برتري احترام قايل اســت ميگويد: «پرســپوليس باز هم مدعي اول قهرماني اســت.» او درباره قهرماني آســيا هم ميگويــد: «همه تالش ما اين اســت كــه بتوانيم مرحله بــه مرحله پيش برويم. در حال حاضر يك بازي ســخت با االهلي عربســتان داريم كــه انشــاءا... بتوانيم به سالمت از سد اين تيم عبور كنيم.»

وي در پاســخ بــه اين ســوال كه از خريدهــاي گرانقيمت االهلي نميترســيد ميگويــد: «نه چــرا بايــد بترســيم؟ ما پرســپوليس، قهرمان ايران هســتيم و اين االهلي اســت كه بايد از ما بترسد. انشاءا... كــه با حمايت خوب باشــگاه از بازيكنان و كل تيم، بتوانيم شايســتگيمان را در آسيا نشان دهيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.