ربروف پنج بازيكن مهم االهلي را كنار ميگذارد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ظاهرا بخــش عمــدهاي از اخبار صفحات ورزشــي روزنامههاي عربستان به نقل و انتقاالت باشگاه االهلي مرتبط اســت و هــر روز در اين زمينــه اخبار مختلفي بــه گوش ميرســد. در يكي از ايــن خبرهــا آمده به نظر ميرســد ســرگي ربروف، ســرمربي سرشــناس ســابق ديناموكيف كه به تازگي هدايت االهلي عربســتان را به عهده گرفته به دنبال تغييري اساسي در كادر بازيكنان اين تيم عربستاني است. روزنامه عكاظ عربســتان از منابعــي آگاه فاش كرد و نوشت: ربروف، سرمربي جديد االهلي به باشگاه خبر داده كادرفني تصميم گرفته تا تعدادي از بازيكنان باسابقه و بزرگ را كنار بگذارد. در فهرست خروجي ربروف 5 بازيكــن كليدي و موثــر االهلي قرار دارد. ســرمربي اوكرايني دوست ندارد تعداد بازيكنانش بيشتر از 25 باشد ولي باشگاه در تالش است تا او را راضي كند كه فهرست بازيكنان 28 نفره باشد.

از سوي ديگر االهلي به شدت دنبال اين است تا فهرست 6 نفره لژيونرهايش را با بازيكنان زبده و مورد اعتماد ربروف پر كند. در همين خصوص و با پافشاري باشگاه عربســتاني، روزنامه االقتصاديه عربســتان گزارش داده باشگاه پارتيزان صربستان با باشگاه االهلي تماس گرفته و اعالم كرده تا 48 ساعت آينده درباره پيشنهاد جذب لئوناردو داسيلوا، مهاجم برزيلياش پاســخ خواهد داد. به همين خاطــر االهلي براي جذب داســيلوا به صــورت جــدي وارد مذاكره شــده و پيشنهادش را به 5 ميليون يورو افزايش داده تا العيــن امــارات از رقابت براي جذب او كنار بكشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.