منشا: با حسرت سوپرجام را تماشا كردم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

گادويــن منشــا دربــاره آخريــن وضعيــت خود پــس از عمــل جراحي گفت: «خوشــبختانه ديگر دردي ندارم و بدون مشــكل راه ميروم. اگر پزشك صالح بدانــد از آخر هفته نــرمدوي را آغاز خواهــم كرد.»مهاجــم نيجريهاي پرســپوليس در پاســخ به اين سوال كه چــه زمانــي در تمرينات پرســپوليس شركت خواهد كرد گفت: «چنانچه روند بهبوديام به همين شكل ادامه پيدا كند از اواخر هفته و شايد زودتر در تمرينات تيم شــركت خواهم كرد تا كمكم آماده همراهي تيم شــوم. تالشم اين است كه در بهترين زمــان ممكن به ميدان بروم امــا نميتوانم زمان قطعــي براي آن در نظر بگيرم.»منشا با اشــاره به قهرماني پرسپوليس در ســوپر جام گفت: «بازي را با حسرت از تلويزيون تماشا كردم چرا كه خيلي دوست داشتم اولين جامم را با پرسپوليس ميگرفتم. خوشحالم از اينكه تيمم در اين بازي برنده شــد و اين آغاز خوبي بود براي راه ســختي كه در پيش داريم.»با توجه به اينكه منشــا از اواسط هفته نرم دوي را آغاز خواهد كرد پيش بيني ميشــود قبل از هفته چهارم ليگ برتر شرايط بازي را پيدا كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.