شجاع خليل زاده تنها خرید پرسپوليس كه یک سال قرارداد دارد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

شــجاع خليلزاده كه از ماهها پيش بحــث حضــورش در پرســپوليس مطرح بــود بدون چــك و چانــه و خيلي راحت پرسپوليسي شــد تا برانكو به مدافع مورد عالقه خود برســد. خليــلزاده كه ظاهرا در اســفندماه سال گذشــته با مسووالن پرســپوليس توافــق كرده بــود برعكس بيشــترخريدهاي دو فصل اخير ســرخها قراردادي يكســاله بســته اســت و مدت قــراردادش در 31 خــرداد 6۹ بــه پايان خواهد رسيد. يادمان نرفته سروش رفيعي دوست صميمي شجاع هم قراردادی شش ماهه با پرسپوليس بسته بود و خيلي راحت از جمع سرخها جدا شد و حاال شجاع هم بعد از يك فصل بازي در اين تيم ميتواند براي آيندهاش تصميم بگيرد و اگر نخواهد بماند باشــگاه نميتواند كاري انجام دهد. اين قرارداد يكســاله وقتــي عجيب به نظر ميرســد كــه بدانيم به غير از ســروش و شــجاع پرســپوليس طي دو فصل گذشته با تمــام بازيكنان جديد حداقــل قرارداد دوســاله بسته است. با توجه به دفتر هيات فوتبال و ثبت مشــخصات بازيكنان ثبتي پرسپوليس منشا، مصلح و نعمتي سه خريد ديگر پرســپوليس قراردادی 24 ماهه ثبت كردهاند اما قرارداد شجاع 12 ماهه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.