رادو آماده امضا

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

با آماده شدن پيش قرارداد رادوما دروازهبان كروات سرخپوشان كه مورد تاييد او قرار گرفتــه، به زودي قرارداد اين دروازهبــان به مدت دو فصل ديگر با اين تيم به امضا خواهد رســيد. اين درخواســت پيش از اردوي اوكراين با اين دروازهبان مطرح شد و بعد از توافق اوليــه، او به زودي قــرارداد خود را به مدت دو فصل ديگر با اين تيم به امضا خواهد رســاند. بي حاشــيه بودن اين دروازهبــان در كنار عملكرد فني مثبت او در چند ديداري كه براي سرخپوشان بازي كرده باعث شده مسووالن باشگاه براي تمديد قراردادش مصمم شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.